POLSCAN – I Krajowe Forum Użytkowników LIDAR

Forum POLSCAN, które odbyło się w dniach 22-23 października 2019 r. w Sękocinie Starym, to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych stworzeniu trwałego, ogólnopolskiego FORUM wymiany informacji i praktycznych wdrożeń pomiędzy sektorami użytkowników końcowych, naukowcami oraz firmami oferującymi ich pozyskiwanie czy metody przetworzenia.

Otwarcie Forum POLSCAN

Otwarcie Forum POLSCAN przez Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa, prof. dr hab. Jacka Hilszańskiego

21 października, w przeddzień Forum, zorganizowany został bezpłatny blok 9 warsztatów poświęcony m.in. analizom przestrzennym i wykorzystaniu języka R do przetwarzania dużych zbiorów danych LiDAR, procesowi przetwarzania danych LiDAR z pułapu bezzałogowych statków powietrznych, naziemnemu i lotniczemu skanowaniu laserowemu (ALS), a także wizualizacji pozyskanych danych na potrzeby różnych zastosowań: integracji chmur punktów z różnych sensorów czy ocenie jakości chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego. Zajęcia zostały przeprowadzone m.in. przez pracowników Zakładu Geomatyki IBL – mgr Anetę Modzelewską „Wprowadzenie do analiz przestrzennych w języku R” oraz dra inż. Bartłomieja Kraszewskiego „R jako narzędzie do przetwarzania dużych zbiorów danych LiDAR”.

Współprzewodniczący komitetu organizacyjnego

Współprzewodniczący komitetu organizacyjnego: dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL oraz dr hab. Piotr Wężyk, prof. UR

Następnego dnia, w trakcie pierwszego dnia Forum POLSCAN, odbyła się sesja plenarna na której swoje referaty wygłosili zaproszeni prelegenci: Adam Andrzejewski (GUGiK) – „Dane ALS jako element państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, Zdzisław Kurczyński (Politechnika Warszawska) – „Lotniczy skaning laserowy w Polsce – między nauką a praktyką”, Arkadiusz Szadkowski (Terratec AS) – „Wyzwania w produkcji jednolitego, ogólnokrajowego numerycznego modelu terenu”. Adam Andrzejewski przedstawił uczestnikom efekty działań GUGiK w zakresie pozyskiwania i aktualizacji pokrycia obszaru Polski danymi z lotniczego skanowania laserowego. Jednak najważniejszą informacją był komunikat o tym, że dane ALS oraz produkty pochodne stworzone w ramach projektu ISOK w najbliższym czasie zostaną udostępnione bezpłatnie. Następny prelegent prof. Zdzisław Kurczyński wprowadził uczestników w świat skanowania laserowego, odwołując się do pierwszych prób i zastosowań tej technologii w Polsce. W swojej prezentacji postanowił retrospekcyjne spojrzeć na rozwój lotniczego skaningu laserowego w kraju. Zwrócił uwagę na gwałtownie rosnące zainteresowanie danymi ALS i produktów pochodnych, dostępnych w państwowym zasobie geodezyjnym, bardzo różnych instytucji i grup specjalistów, których jeszcze kilka lat wcześniej nie podejrzewano by o takie zainteresowanie. Ostatnim prelegentem w sesji plenarnej był Arkadiusz Szadkowski, który podzielił się doświadczeniami i wyzwaniami w produkcji wielkopowierzchniowego numerycznego modelu terenu i pokrycia terenu w Norwegii, opartego na danych pozyskanych z wykorzystaniem lotniczego skanowania laserowego. Omówione również zostało praktyczne zastosowanie danych przez administracje publiczne czy sektor prywatny.

Otwarcie Forum

Otwarcie Forum

Tego dnia odbyły się także trzy sesje techniczne (Technologie LiDAR, Przetwarzanie danych skanowania laserowego, Środowisko). Wzięły w nich udział takie instytucje jak: MGGP Aero, Laser-3D, TPI, GISPRO, Geosystems Polska, Hexagon Geospatial – Intergraph Polska, OPEGIEKA, SmallGIS czy TaxusIT. Wśród prelegentów znalazł się zespół ForBioSensing, który przedstawił prezentację pt. „Określanie stanu zdrowotnego wybranych gatunków drzew z wykorzystaniem danych ALS”, opartą na podstawie danych zebranych podczas 4 lat trwania projektu o monitorowania drzewostanów Puszczy Białowieskiej. Swoją prezentację miał również zespół z projektu REMBIOFOR, a dotyczyła ona przedstawienia wyników projektu w oparciu o „Szacowanie cech taksacyjnych drzewostanów z wykorzystaniem ALS”. Obie prezentacje wygłosił kierownik projektów, dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL. Przed budynkiem Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego, odbyła się również sesja posterowa, gdzie uczestnicy debatowali o swoich osiągnięciach oraz planach. W tym samym czasie sponsorzy przeprowadzali loty pokazowe bezzałogowych statków powietrznych oraz prezentowali mobilne systemy skanowania laserowego.

Uczestnicy Forum

Uczestnicy Forum

Ważnym akcentem pierwszego dnia był panel dyskusyjny zorganizowany przez firmę MGGP Aero. Panel poprowadził Jerzy Królikowski, redaktor prowadzący portal GEOFORUM. Zaproszeni zostali przedstawiciele trzech wiodących firm w zakresie pozyskania danych z lotniczego skanowania laserowego, MGGP (Jacek Siedlik), OPEGIEKA (Adam Augustynowicz) oraz GISPRO (Grzegorz Szalast), przedstawiciel GUGiK jako głównego zamawiającego dane w kraju (Adam Andrzejewski), natomiast z perspektywy użytkownika oraz naukowca, zaproszeni zostali dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL oraz prof. Zdzisław Kurczyński z Politechniki Warszawskiej. W trakcie panelu dyskutowane były zagadnienia związane z przyszłością lotniczego skanowania laserowego w Polsce. Można było usłyszeć głos firm jak i użytkowników danych, oraz posłuchać o najważniejszych wyzwaniach branży.

Równolegle z odbywającymi się sesjami technicznymi uczestnicy wydarzenia mogli także zapoznać się bliżej z projektem ForBioSensing na specjalnie przygotowanym stoisku promocyjnym. Przy nim informowano o bieżących zadaniach wykonywanych w ramach projektu oraz odpowiadano na wszystkie pytania, które pojawiły się ze strony uczestników. Na innych stoiskach, sponsorzy przedstawiali swoją najnowszą ofertę oraz projekty które obecnie realizują. Pojawił się również najnowszy na rynku sprzęt umożliwiający zarówno pozyskiwanie, jak i oprogramowanie dedykowane przetwarzaniu danych ze skaningu laserowego. W sumie w wydarzeniu udział wzięło 14 firm z Polski, co jest ogromnym osiągnięciem Komitetu organizacyjnego, gdyż nie było do tej pory tego typu wydarzenia w Polsce.

Stoisko Zakładu Geomatyki IBL

Stoisko Zakładu Geomatyki IBL oraz projektu LIFE+ ForBioSensing jako Partnera Forum

Pierwszy dzień Forum zakończono uroczystą kolacją, wzbogaconą o niezwykły pokaz świetlno-muzyczny, który dzięki połączeniu światła lasera z grą skrzypaczki zyskał uznanie wszystkich obecnych – został zwieńczony gromkimi brawami.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego

Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Przyszłość skanowania laserowego” – od lewej, Krzysztof Stereńczak (IBL), Zdzisław Kurczyński (Politechnika Warszawska), Adam Augustynowicz (OPEGIEKA), Adam Andrzejewski (GUGiK), Jacek Siedlik (MGGP Aero), Grzegorz Szalast (GISPRO)

Następnego dnia odbyła się sesja sponsorska w trakcie której zaprezentowały się takie instytucje jak: OPEGIEKA, Laser-3D, PGL Lasy Państwowe, MGGP Aero. Firmy przedstawiły struktury swoich instytucji, sektory w których obecnie realizują swoje projekty oraz najnowsze osiągnięcia. Następnie odbyły się cztery sesje techniczne poświęcone: Geologii i Hydrologii, a także LiDAR-owi, dziedzictwu kulturowemu oraz Infrastrukturze i LiDAR-owi z UAV. Prelegenci podczas nich skupili się na wartościach i korzyściach płynących z zastosowaniu technologii LiDAR w kontekście rozwoju kultury oraz technologii. Wysoka frekwencja utrzymała się do końca, co pokazuje ogromne zaangażowanie uczestników w tym wydarzeniu. W sumie w Forum uczestniczyło prawie 250 osób. W trakcie wydarzenia, podczas wszystkich sesji przedstawione zostały 43 prezentacje, a w sesji posterowej zaprezentowano 12 posterów.

Wydarzenie zakończyło się panelem dyskusyjnym Użytkowników danych LIDAR, w którym uczestniczyli: przedstawiciele samorządów i administracji publicznej, firm i instytucji działających w branżach związanych z rozwojem technologii LiDAR, instytutów naukowo-badawczych i uczelni wyższych. W efekcie dyskusji przeprowadzonej na bazie ankiety można było odczuć ogromne zainteresowanie wolnym i bezpłatnym dostępem do danych znajdujących się w zasobach oraz oczekiwaniem by te dane był jak najczęściej aktualizowane.

Pokaz sprzętu i oprogramowania przez sponsorów wydarzenia

Pokaz sprzętu i oprogramowania przez sponsorów wydarzenia

Przeprowadzona na zakończenie ocena wydarzenia pokazała, że środowisko oczekiwało tego typu wydarzenia i jego formułą została bardzo pozytywnie odebrana. Oczekiwaniem wszystkich uczestników jest kontynuacja jego organizacji. Wydaje się, że tego typu wydarzenie, które umożliwia wymianę poglądów i dyskusję pomiędzy użytkownikami danych, naukowcami i firmami usługowymi jest niezmiernie istotna z punktu widzenia dalszego rozwoju rynku, poprawy jakości usług, a przede wszystkim, zrozumienia się nawzajem.

Oprac. Wirginia Duranowska, Maciej Lisiewicz, Krzysztof Stereńczak

Fot. W. Duranowska, A. Sawicki, P. Szmit

Translate »