Seminarium naukowe pt. „Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym”

20 lutego 2020 r. w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego odbyło się seminarium wyjazdowe Instytutu Badawczego Leśnictwa. Seminarium miało na celu podsumowanie prac związanych z trzyletnim okresem realizacji projektu badawczego pt. „Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym”.

W trakcie seminarium zaprezentowano wyniki następujących zagadnień badawczych:

 • Zmienność i różnorodność genetyczna wybranych starodrzewów Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Wybrane cechy gleb Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Różnorodność gatunkowa na podstawie zdjęć fitosocjologicznych wybranych starodrzewów.
 • Pomiar przewodnictwa drzew jako narzędzie do długoterminowych badań ekologicznych.
 • Potencjał reprodukcyjny na podstawie szacunkowej i rzeczywistej oceny jakości i efektywności nasion.
 • Zrealizowany urodzaj nasion w symulowanych warunkach siedliska.
 • Stan zdrowotny sosny na podstawie współczynnika defoliacji i ażurowości koron.

Prezentacje prowadzili pracownicy naukowi z Instytutu Badawczego Leśnictwa (dr inż. Paweł Przybylski, dr inż. Jan Matras, dr inż. Szymon Jastrzębowski), Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (dr hab. Paweł Rutkowski prof. UPP) i Kampinoskiego Parku Narodowego (dr inż. Łukasz Tyburski).

Dr inż. Paweł Przybylski w trakcie prelekcji

Dr inż. Paweł Przybylski w trakcie prelekcji (koordynator projektu z ramienia Instytutu Badawczego Leśnictwa)

Dr inż. Łukasz Tyburski w trakcie prelekcji (kierownik projektu Kampinoski Park Narodowy)

Seminarium wzbudziło duże zainteresowanie, czego dowodem jest bogata lista uczestników spoza Instytutu Badawczego Leśnictwa. Przybyli goście m. in. z: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnych Dyrekcji LP w: Warszawie, Olsztynie i Radomiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Biura Nasiennictwa Leśnego oraz przedstawiciele wielu innych środowisk.

W trakcie seminarium podjęto w dyskusji kilka interesujących tematów jak:

 • Trwałość ekosystemów sosny w warunkach naturalnych.
 • Ochrona różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym.
 • Jakość nasion pozyskanych z starodrzewów.
 • Dynamika zbiorowisk leśnych.
Dyskusja podsumowująca seminarium

Dyskusja podsumowująca seminarium. Od lewej: dr hab. Paweł Rutkowski prof. UPP, dr inż. Paweł Przybylski IBL, mgr inż. Mirosław Markowski Dyrektor Kampinoskiego PN, prof. dr hab. Jerzy Solon Przewodniczący Rady Naukowej Kampinoskiego PN

Spotkanie w odczuciu prelegentów, jak i słuchaczy, było dobrym przeżyciem naukowym. Pozwoliło, dzięki swojej różnorodności na wymianę wiedzy i poglądów ludzi, którzy czasem mają inne optykę spojrzenia jednak zawsze jeden cel – dobro polskiej przyrody. W odpowiedzi na liczne prośby zamieszczamy poniżej przedstawione na seminarium prezentacje i dziękujemy wszystkim obecnym za wzbogacenie nas swoją obecnością i wiedzą.

opracowanie: Paweł Przybylski

zdjęcia: arch. IBL

PREZENTACJE (PDF)

 • „Zmienność i różnorodność genetyczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym” (Paweł Przybylski)
 • „Ochrona leśnej różnorodności genetycznej” (Jan Matras)
 • Stan zdrowotny sosny w starodrzewach Kampinoskiego Parku Narodowego na podstawie współczynnika defoliacji i ażurowości koron drzew próbnych (dr inż. Łukasz Tyburski)
 • „Zrealizowany urodzaj nasion badanych drzewostanów Kampinoskiego PN, w symulowanych warunkach siedliska: buchtowisko i pożar” (Paweł Przybylski)
 • „Pomiar przewodnictwa drzew jako narzędzie do długoterminowych badań ekologicznych” (Paweł Rutkowski, Monika Konatowska)
 • „Różnorodność gatunkowa wybranych starodrzewów Kampinoskiego Parku Narodowego na podstawie zdjęć fitosocjologicznych i struktury gatunkowej podszytu badanych populacji” (Paweł Rutkowski)
 • „Wybrane cechy gleb Kampinoskiego Parku Narodowego” (Paweł Rutkowski, Monika Konatowska)
 • „Potencjał reprodukcyjny starodrzewów Kampinoskiego Parku Narodowego. Ocena na podstawie szacunkowej i rzeczywistej oceny jakości i efektywności nasion” (Szymon Jastrzębowski)
Translate »