Barbara Głowacka

Instytut Badawczy Leœnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
B.Glowacka@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wrażliwość leśnych owadów liściożernych na diflubenzuron w warunkach terenowych

Sensitivity of foliophagous forest insects on difubenzuron under the field condition

Autorzy: Głowacka B.

Wyniki odłowów Collembola, Coleoptera i Diptera w drzewostanach opryskanych inhibitorami syntezy chityny

Results of collecting Collembola, Coleoptera and Diptera in stands sprayed with inhibitors of chitin synthesis

Autorzy: Głowacka B.

Możliwości ochrony kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella Deschka et Dimic

Possibilities of protection of the horse-chestnut Aesculus hippocastanum L. against the horse chestnut leaf-miner Cameraria ohridella Deschka et Dimic

Autorzy: Głowacka B., Lipiński S., Tarwacki G.

Możliwości zwalczania zwójek jodłowych Choristoneura murinana Hb., Zeiraphera rufimitrana H.-S. i Epinotia nigricana H.-S. w lasach Gór Świętokrzyskich

Fir Shoot Moths Choristoneura murinana Hb., Zeiraphera rufimitrana H.-S. and Epinotia nigricana H.-S. Possibilities of elimination fir shoot moth in the Świętokrzyskie Mountains

Autorzy: Głowacka B., Bystrowski C.

Translate »