Grzegorz Rąkowski

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochrony Przyrody, ul. Krucza 5/11, 00-548 Warszawa;
Tel. +48 22 3750642, e-mail: grzegorz.rakowski@ios.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Puszcza Borecka jako cenna ostoja ptaków leśnych

The Borki Primeval Forest as an important forest bird area

Autorzy: Rąkowski G.

Awifauna lęgowa dojrzałych drzewostanów Puszczy Boreckiej i jej zmiany na przełomie XX i XXI wieku

Breeding avifauna of mature forest stands in the Borki Forest and its dynamics at the turn of the 21st century

Autorzy: Rąkowski G., Czarnocki K., Ukalska J.

Awifauna lęgowa wnętrza i obrzeża lasu w Puszczy Boreckiej

Breeding avifauna of the forest interior and forest edge in the Borki Forest

Autorzy: Rąkowski G., Czarnocki K.

Translate »