Maciej Pach

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Wydział Leśny, Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu
Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Tel. +48 012 662 53-71; e-mail: rlpach@cyf-kr.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wpływ gatunków domieszkowych i współpanujących na wysokość i pierśnicę jodły (Abies alba Mill.) oraz zasobność drzewostanów jodłowych w Karpackiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej

The influence of admixture and co-dominant species on the height and DBH of silver fir (Abies alba Mill.) and on the growing stock of fir stands in the Carpathian Forest-Natural Region

Autorzy: Pach M.

Zastosowanie retrospektywnego dynamicznego wskaźnika konkurencji do oceny oddziaływania drzew sąsiednich na przyrost pierśnicowego pola przekroju jodły (Abies alba Mill.)

The application of a retrospective dynamic competition index to assess the impact of neighbouring trees on silver fir (Abies alba Mill.) basal area increment

Autorzy: Pach M., Soberka M.

Stan wielogatunkowego lasu naturalnego (Abies, Fagus, Picea) regla dolnego w rezerwacie Oszast na tle stanu monokultur świerkowych w Beskidzie Żywieckim i Beskidzie Śląskim

A comparison of lower montane natural forest (Abies, Fagus, Picea) in Oszast Reserve and spruce monocultures in the Żywiecki Beskid and Śląski Beskid

Autorzy: Jaworski A., Pach M.

Translate »