Marian Suwała

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Użytkowania Lasu, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, Poland, fax +48 227153557, e-mail: m.suwala@ibles.waw.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Uszkodzenia drzew i gleby przy pozyskiwaniu drewna w późnych trzebieżach drzewostanów sosnowych

Damages of trees and soil cuased at timber harvesting in late thinnings of Pine stands

Autorzy: Suwała M.

Wydajność pracy i koszt pozyskiwania drewna w późnych trzebieżach w drzewostanach sosnowych

Efficiency and cost of harvesting in late thinning of Scots pine stands

Autorzy: Suwała M.

Wydajność pracy, koszty i uszkodzenia drzew przy pozyskiwaniu drewna w rębni częściowej, w drzewostanach górskich

Productivity, costs and damages caused to the remaining trees during the harvesting in the shelterwood cutting in the mountain stands

Autorzy: Suwała M., Rzadkowski S.

Wydajność pracy i koszt jednostkowy pozyskiwania drewna w wybranych rębniach złożonych na terenach nizinnych

Productivity and cost of wood harvesting of the chosen complex cuttings systems on the lowland

Autorzy: Suwała M.

Wpływ procesów technologicznych na wydajność pracy i koszty pozyskiwania drewna w drzewostanach sosnowych starszych klas wieku. Cz. II. Zręby zupełne

Influence of technological processes on labour productivity and costs of wood harvesting in pine stands of elderly class of age. Part 2. Clear cuts

Autorzy: Suwała M., Jodłowski K.

Wpływ procesów technologicznych na wydajność pracy i koszty pozyskiwania drewna w drzewostanach sosnowych starszych klas wieku. Część I. Trzebieże późne

Influence of technological processes on labour productivity and costs of wood harvesting in pine stands of elderly class of age. Part 1. Late thinnings

Autorzy: Suwała M., Jodłowski K.

Uszkodzenia drzew i gleby przy pozyskiwaniu drewna w wybranych rębniach złożonych na terenach nizinnych

Tree damage and soil disturbances as result of wood harvesting in chosen complex cutting systems on the lowland

Autorzy: Suwała M.

Uszkodzenia drzew w drzewostanach sosnowych przy pozyskiwaniu drewna w praktyce leśnej

Tree damage in pine stands resulting from wood harvesting in forest practice

Autorzy: Suwała M.

Uszkodzenia gleby w drzewostanach sosnowych przy pozyskiwaniu drewna w praktyce leśnej

Soil disturbances during wood harvesting in pine stands in forestry practice

Autorzy: Suwała M.

Ocena procesów technologicznych pozyskiwania drewna pod względem kryteriów społecznych

Evaluation of wood harvesting technological processes in respect to social criteria

Autorzy: Suwała M.

Wpływ uszkodzeń gleby przy pozyskiwaniu drewna w drzewostanach sosnowych w trzebieżach późnych na przyrosty drzew

Effect of soil disturbances by wood harvesting in late thinnings of pine stands on trees increment

Autorzy: Suwała M.

Translate »