Prawne aspekty rozwiązań ochrony przyrody w lasach w Polsce w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej – Adam Kaliszewski i Adam Sikora

Adam Kaliszewski i Adam Sikora. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2009. ISBN 978-83-87647-82-7, ss. 262. DRUK NA ŻĄDANIE

Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2009. ISBN 978-83-878647-82-7, ss. 262.

Wersja elektroniczna będzie dostępna na stronie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych http://www.lp.gov.pl/

Druk na żądanie WYCZERPANE.PL

Książka jest kompendium wiedzy na temat wybranych aspektów prawnych z zakresu ochrony przyrody.  Obejmuje m.in. charakterystykę najważniejszych aktów prawnych związanych z ochroną przyrody w lasach na poziomie międzynarodowym (konwencje międzynarodowe), ponadnarodowym (dyrektywy i rozporządzenia Unii Europejskiej) oraz krajowym (ustawy i rozporządzenia), przegląd literatury, omawiający kwestie związane z problematyką prawa ochrony przyrody w lasach oraz analizę dokumentów programowych w zakresie prawnych aspektów ochrony przyrody w lasach, w tym polityki leśnej państwa, trendów w polityce ekologicznej państwa po 1989 roku oraz programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) i lokalnym (powiatowym i gminnym).

Publikacja zawiera analizę orzecznictwa sądów krajowych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie ochrony przyrody w lasach oraz analizę zgodności polskiego prawa w zakresie ochrony przyrody w lasach z przepisami prawa Unii Europejskiej. Ponadto w książce omówiony został zakres obowiązków i kompetencji nadleśniczego Lasów Państwowych w odniesieniu do poszczególnych form ochrony przyrody. Szczegółowe wykazy i załączniki ułatwiają poruszanie się w obszarze prawnym dotyczącym poruszanej tematyki.

Translate »