Prognozowanie i ograniczanie występowania brudnicy mniszki Lymantria monacha L. – Lidia Sukovata

Lidia Sukovata. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2010. ISBN 978-83-87647-83-4, ss. 128.

Cena 34,00 24,00 PLN (brutto).

Celem niniejszej pracy było opracowanie udoskonalonego prognozowania i ograniczania liczebności brudnicy mniszki w Polsce. W latach 2001-2008 opracowano metodę wyznaczania stałych ognisk gradacyjnych tego szkodnika (a), zbudowano modele średnioterminowej prognozy początku gradacji na podstawie danych meteorologicznych (b),  określono zależność między liczebnością gąsienic w koronie a opadem ekskrementów (c), dokonano oceny zależności między płodnością a wybranymi cechami samiczych poczwarek i motyli (d), określono dodatkowe kryteria wyznaczania faz gradacji (e). Opracowano również metodę zakłócania rójki brudnicy mniszki przy użyciu feromonu płciowego. Jako metoda ochrony lasu przyjazna dla środowiska powinna być stosowana w stałych ogniskach gradacyjnych w celu niedopuszczenia do rozwoju gradacji tego szkodnika.

Translate »