Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji i wykorzystania drewna – stan obecny i prognoza – Zbiorowa

Zbiorowa. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2012. ISBN 978-83-62830-10-7, ss. 336.

Druk na żądanie WYCZERPANE.PL

Opracowanie zawiera materiały IV Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, współorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Składają się na nie wykłady wygłoszone w blokach tematycznych:

  1. Cele, zakres i metody regulacyjnych instrumentów produkcji drewna,
  2. Produkcja, pozyskanie i dystrybucja drewna podstawową funkcją gospodarki leśnej,
  3. Wpływ pozaprodukcyjnych funkcji lasu i zmian klimatu, na produkcję i pozyskanie drewna,
  4. Gospodarka leśna w łańcuchu leśno-drzewnym.
Translate »