Roślinność subfosylna na tle historii wysokich torfowisk mszarnych w północno-wschodniej i środkowej Polsce oraz w Sudetach – Marek Kloss

Marek Kloss. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary 2007, ISBN 978-83-87647-67-4, 144 ss.

Cena 26,00 18,00 PLN (brutto).

Praca prezentuje wyniki badań paleoekologicznych, rekonstruujących historię torfowisk wysokich położonych w trzech regionach geograficznych Polski. Budowę geologiczną wybranych bagien rozpoznano wzdłuż transektów. W miejscach wierceń scharakteryzowano osady biogeniczne w sposób ciągły od powierzchni terenu do podłoża mineralnego. W pobranych rdzeniach torfowych m.in. wykonano analizy makroszczątków roślinnych i datowania radiowęglowe. Zrekonstruowano i scharakteryzowano 20 torfotwórczych zbiorowisk subfosylnych. Odtworzono etapy naturalnej sukcesji roślinnej od momentu założenia złóż do czasów współczesnych. Wykorzystując wskaźnikowe właściwości roślin określono paleohydrologiczne zmiany w kolejnych stadiach rozwoju ekosystemów torfowiskowych. Analiza składu botanicznego utworów biogenicznych umożliwiła prześledzenie dróg rozwoju torfowisk prowadzących do ich ombrotrofii.

Translate »