Społeczne i ekonomiczne aspekty pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki leśnej – wyniki badań opinii społecznej – Piotr Gołos

Społeczne i ekonomiczne aspekty pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki leśnej – wyniki badań opinii społecznej – Piotr Gołos

Cena: 45 PLN (brutto)

Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa. Rozprawy i Monografie, 22

Książka należy do najciekawszych pozycji literatury z zakresu ekonomiki leśnictwa, jakie ukazały w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat. Opinię tę uzasadniają przynajmniej dwa powody. Po pierwsze, problematyka pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki leśnej wpisuje się w słabo obecny w polskiej literaturze ekonomiczno-leśnej, jednakże bardzo ważny nurt rozważań o charakterze teoretyczno-metodycznym na temat nowego paradygmatu nauk leśnych oraz sposobu rozumienia roli i znaczenia gospodarki leśnej we współczesnym świecie. Drugi istotny powód to coraz częściej stawiane pytanie na temat teorii wartości w leśnictwie, w tym zwłaszcza metod wyceny funkcji lasu i gospodarki leśnej, określania preferencji turystów w stosunku do lasów a także miejsca lasów i leśnictwa w zrównoważonym rozwoju kraju. Książka stanowi istotne wzbogacenie polskiego piśmiennictwa leśnego, zwłaszcza z zakresu metod wyceny nierynkowych, w tym głównie publicznych funkcji lasu i gospodarki leśnej.

Translate »