Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce na podstawie powierzchni obserwacyjnych monitoringu. Synteza wyników uzyskanych w ramach realizacji projektu BioSoil Forest Biodiversity – Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Czerepko

Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Czerepko. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin 2008, ISBN 978-83-87647-75-9.

Druk na żądanie WYCZERPANE.PL

Wersja elektroniczna (pdf).

Książka zawiera syntezę badań stanu różnorodności biologicznej lasów w Polsce. Badania te były realizowane w latach 2004-2007 w ramach europejskiego projektu BioSoil Forest Biodiversity, największego przedsięwzięcia związanego z monitorowaniem gleb i różnorodności biologicznej w krajach Unii Europejskiej.

Projekt BioSoil obejmował inwentaryzację właściwości gleb oraz różnorodności biologicznej na stałych powierzchniach obserwacyjnych monitoringu lasów (SPO) I rzędu w sieci 16×16 km. Wyniki uzyskane w ramach projektu dostarczyły standardowych danych na temat różnorodności lasów w Polsce. Wiele z tych informacji, m.in. ilość martwego drewna, europejska klasyfikacja typów lasu, różnorodność gatunkowa, naturalność lasów przedstawione zostały po raz pierwszy przy użyciu systematycznie pobranej próby i jednej metodyki na terenie Unii Europejskiej.

Materiał ten zapewne stanie się o wiele bardziej wartościowy, gdy część z testowanych wskaźników na trwałe zostanie włączona do systemu monitoringu lasów Europy i będzie podlegała ewaluacji na przestrzeni czasu. Ponadto wyniki te będą podstawą programu monitorowania procesów interakcji środowiskowych w lasach Europy, jak i tworzenia wspólnej polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Dane zebrane w ramach projektu BioSoil zostaną włączone do ogólnodostępnej Centralnej Europejskiej Bazy Danych o Lasach (European Forest Data Centre – EFDAC).

Translate »