Misja i strategia

Nasza Misja określona jest przez Statut Instytutu Badawczego Leśnictwa zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań i prac badawczo-rozwojowych w zakresie nauk leśnych. Strategia IBL jest realizowana poprzez prowadzenie badań i usług w dziedzinie leśnictwa i gospodarki leśnej, mających na celu ukształtowanie zrównoważonego leśnictwa dla należytego zaspokojenia potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń, w zakresie produkcyjnych, ochronnych i socjalnych świadczeń lasu. Badania te prowadzone są na światowym poziomie, co potwierdzają liczne certyfikaty jakości.

Misją Instytutu Badawczego Leśnictwa jest prowadzenie szeroko zakrojonych badań nad ekosystemami leśnymi oraz rozwijanie i unowocześnianie stosowanych przy tym metod. Zadania z tym związane określa statut nadany przez Ministra Środowiska.

Prowadzimy więc badania i prace rozwojowe poświęcone procesom zachodzącym w ekosystemach leśnych w powiązaniu z otaczającym je środowiskiem przyrodniczym, społecznym i gospodarczym. Główne obszary naszego zainteresowania obejmują ekologię i ochronę przyrody, a w szczególności: siedliskoznawstwo, gospodarkę wodną, genetykę, nasiennictwo, szkółkarstwo, hodowlę i ochronę lasu, a także inwentaryzację, urządzanie lasu, monitoring środowiska, politykę i ekonomikę leśną oraz użytkowanie lasu.

Celem naszym jest rozwój Instytutu, rozumiany, jako rozwój firmy, ale także nauk leśnych.

Priorytetem jest podejmowanie wyzwań, przed którymi stają lasy i leśnictwo, powodowanych przez zmiany klimatu. Stwarzają one konieczność dostosowywania praktyki leśnej do nowych warunków. Obecnie sadzone lasy będą dorastać i dojrzewać w innych warunkach klimatyczno-siedliskowych, a więc będą narażone na nowe zagrożenia. Ważne jest przewidywanie i modelowanie zmian oraz wprowadzanie nowych praktyk, które zapewnią trwałość lasu i jego różnorodność biologiczną.

Nowe oczekiwania społeczne wobec środowiska powodują konieczność waloryzacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, wyważanie zapotrzebowania na produkty leśne z zapotrzebowaniem na funkcje społeczne i ochronę przyrody.

Nabiera to szczególnego znaczenia wobec powoli, ale stale rosnącego sektora lasów prywatnych, wymagającego doradztwa hodowlano-ochronnego.

Wobec braku polityki leśnej na poziomie Unii Europejskiej ważnym staje się artykułowanie na forach międzynarodowych roli lasów i leśnictwa oraz takich rozwiązań prawnych i gospodarczych, które odpowiadają temu specyficznemu sektorowi.

Kamieniami milowymi strategii Instytutu są:

  • proponowanie tematyki badawczej wypełniającej luki w wiedzy przyrodniczej, a równocześnie odpowiadającej na zapotrzebowanie praktyki leśnej,
  • formułowanie naukowych podstaw polityki leśnej oraz wspomagania decyzji na wszelkich poziomach zarzadzania leśnictwem,
  • kształcenie kadr (zdobywanie stopni naukowych, szkolenia, studia, staże krajowe i zagraniczne),
  • dbanie o jakość warsztatu naukowego (wyposażenie, nowatorskie metody badań, zarzadzanie jakością),
  • rozwój wydawnictw naukowych,
  • aktywność na forach międzynarodowych (współpraca dwu- i wielostronna, m.in. IUFRO, EFI).
Translate »