Awanse naukowe pracowników IBL

Ostatni kwartał 2022 oraz pierwszy 2023 roku przyniosły awanse naukowe trzech pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa.

23 lutego 2023 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne Emilii Wysockiej-Fijorek. Pani Emilia Wysocka-Fijorek zajmuje się w swoich badaniach i pracach rozwojowych szeroko rozumianą ekonomiką leśnictwa i jej wykorzystaniem w leśnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem urządzania lasu. Od początku swojej kariery naukowej zajmuje się również problematyką lasów niepaństwowych.
Dr hab. Emilia Wysocka-Fijorek jest przewodniczącą Komisji Ekonomiki Leśnictwa w Polskim Towarzystwie Leśnym oraz skarbnikiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego. Jest także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
Dr hab. Emilia Wysocka-Fijorek jest również pracownikiem Zarządu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Dr hab. Emilia Wysocka-Fijorek z Zakładu Geomatyki Instytutu Badawczego Leśnictwa

24 listopada 2022 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne Panu Piotrowi Budniakowi. Dr inż. Piotr Budniak pod kierunkiem promotora dr. hab. inż. Stanisława Zięby, profesora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, przygotował dysertację pt. „Wpływ fragmentacji kompleksów leśnych na stan zasobów drzewnych lasów w Polsce”.

Dr inż. Piotr Budniak jest pracownikiem Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych jest Urządzanie Lasu, przy czym specjalizuje się szczególnie w zakresie związanym z Wielkoobszarową Inwentaryzacją Stanu Lasu.

Dr inż. Piotr Budniak z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa

27 października 2022 roku, Rada Naukowa IBL, nadała dr. inż. Szymonowi Jastrzębowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. Stopień został przyznany na podstawie dzieła pt. „Termiczno-wilgotnościowe uwarunkowania ustępowania spoczynku oraz kiełkowania nasion roślin drzewiastych w aspekcie prognozowanych zmian klimatu” [Thermal-moisture condition of dormancy breaking and germination of seeds of woody plants in the aspect of climate change].
Celem badań przedstawionych w dziele habilitacyjnym dr hab. Szymona Jastrzębowskiego było określenie możliwości reprodukcyjnych gatunków roślin drzewiastych występujących w Polsce i stanie Tennessee (USA) w kontekście prognozowanych zmian klimatu. W dobie zwiększającego się udziału odnowienia naturalnego istotnego znaczenia nabiera określenie wpływu tych zmian na zdolność odnawiania się gatunków w sposób generatywny. Jest to szczególnie ważne dla nasion wymagających chłodnej stratyfikacji do przerwania spoczynku. Skracający się czas trwania okresu zimowego oraz rosnące temperatury tej pory roku, w połączeniu z brakiem pokrywy śnieżnej, mogą znacznie modyfikować fenologię kiełkowania tych nasion. Prawdopodobnie zmianom ulegnie także poziom produkcji nasion przez poszczególne gatunki, co może w istotny sposób wpłynąć na gospodarkę nasienną i tworzenie rezerw nasion. Oprócz ilościowego ujęcia należy liczyć się także z możliwością utraty jakości nasion, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla stabilności i trwałości ekosystemów leśnych.

Dr hab. Szymon Jastrzębowski z Zakładu Hodowli i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa

Dr hab. Szymon Jastrzębowski jest członkiem wielu towarzystw naukowych (m.in. Polskiego Towarzystwa Leśnego, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, International Society for Seed Science) oraz członkiem Reviewer Board czasopisma „Seeds”. Dr hab. Szymon Jastrzębowski jest także autorem licznych artykułów popularno-naukowych w czasopismach branżowych (Las Polski, Postępy Techniki w Leśnictwie, Głos Lasu, Wiedza i Życie) oraz radiu i telewizji. Ponadto pan dr hab. Szymon Jastrzębowski jest autorem książki pt. „Ziarna, pestki, orzechy czyli te niesamowite nasiona” (wyd. Multico).

Serdecznie gratulujemy!

Tekst: P. Budniak, E. Wysocka-Fijorek, S. Jastrzębowski
Opracował: A. Sawicki
Zdjęcia: Archiwum IBL

Translate »