dr hab. Emilia Wysocka-Fijorek

Telefon

+48 22 7153 813

E-mail

E.Wysocka-Fijorek@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor Instytutu

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Geomatyki

Adres

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „B"
Pokój nr 225

Profil Autora Emilia Wysocka-Fijorek
ORCID
Profile społecznościowe

               

2006
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa, Wydział Leśny SGGW w Warszawie.
2007
Uzyskanie tytułu licencjata ekonomii; Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Kierunek Ekonomia SGGW w Warszawie.
2006-2010
Studia podyplomowe Systemy Informatyczne i Analiza Danych na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW.
2006-2010
Dzienne Studia Doktoranckie przy Wydziale Leśnym SGGW.
2010
Uzyskanie stopnia doktora nauk leśnych na Wydziale Leśnym SGGW.
2010/2011
Studia podyplomowe Systemy Informatyczne i Analiza Danych na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW.
2016/2017
Studia podyplomowe Metody statystycznej analizy danych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Zarządzania.
2023
Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne; Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

 • Ekonomiczna efektywność gospodarki leśnej na poziomie nadleśnictwa
 • Doskonalenie i ocena metod inwentaryzacji zapasu
 • Prognozowanie zmian zasobów leśnych
 • Lasy niepaństwowe
 • Lasy miejskie
 • Usługi ekosystemowe
 • Wartościowanie lasów
 • Węgiel w ekosystemie leśnym

„Opracowanie podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparcie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. „Leśne Gospodarstwa Węglowe”” – kierownik projektu – 500445 – w toku.

„Gospodarka, rekreacja czy/i ochrona przyrody na terenach zurbanizowanych. Koncepcja utrzymania trwałości lasów” – kierownik projektu – 240419 – w toku.

„Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym” – wykonawca tematu – 500409 – w toku.

„Ekspertyza ekonomiczna jako integralna część planu urządzenia lasu” – kierownik projektu – 500408 – zakończony.

„Optymalne metody szacowania strat bezpośrednich i pośrednich powodowanych przez pożar lasu” – współautor – BLP-379 – zakończony.

„Aktualizacja Krajowego programu zwiększania lesistości 2014″ – współautor –  DLP/16/2014 – zakończony.

„Wieloczynnikowa analiza jakości technicznej drewna brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.) w Polsce” kier. Hubert Lachowicz – SGGW – współautor – zakończony.

REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach” – kierownik zadania–  zakończony.

„Optymalizacja użytkowania oraz zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna oraz węgla” – główny autor – 500412 – zakończony.

„Standardowe koszty jednostkowe w systemie finansowym Lasów Państwowych” – wykonawca tematu – 500411 – zakończony.

„Ocena stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych aspektów przyrodniczych i kulturowych” – współautor –  zakończony.

Nowelizacja metodyki związanej z zakończonym w dniu 31.12.2015 r. i odebranym w dniu 2.03.2016 r. tematem pt. „Ekspertyza ekonomiczna jako integralna część planu urządzania lasu” (BLP-408) zleconym przez DGLP – kierownik projektu – 26.04.05 – zakończony.

„Gospodarka leśna na terenach zurbanizowanych” – wykonawca tematu – zakończony.

„Ekonomiczna analiza problemów i metod gospodarowania w lasach położonych w zasięgu oddziaływania obszarów zurbanizowanych” – wykonawca tematu – zakończony.

„Doskonalenie zasad inwentaryzacji zasobów drzewnych oraz określania wielkości użytkowania przedrębnego”; nr: KZL 506-01-0326-00-07– wykonawca tematu – zakończony.

„Identyfikacja leśnych obszarów funkcjonalnych oraz weryfikacja granic jednostek regionalizacji przyrodniczo-leśnej, z uwzględnieniem rozmieszczenia struktury geologicznej, hydrologicznej, regionów pochodzenia Leśnego Materiału Podstawowego, granic administracyjnych gmin oraz zasięgu terytorialnego jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe” 10/06  – wykonawca tematu – zakończony.

Stereńczak K., Miścicki S., Jełowicki Ł., Krok G., Laszkowski M., Lisańczuk M., Mitelsztedt K., Mroczek P., Parkitna K., Wysocka-Fijorek E., Potkański D., Rysiak P., Wietecha M., Ukalski K., Lenarczyk P., Balicki D., Markiewicz A., Zajączkowski G., Nowakowski B. 2019. Wykorzystanie technologii Lotniczego Skanowania Laserowego do określania wybranych cech taksacyjnych drzewostanów. Konferencja przedstawiająca wyniki projektu REMBIOFOR – „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach” 22 stycznia 2019, Sękocin Stary – referat.

Miścicki S., Wysocka-Fijorek E. 2019. Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej – wdrożenie wyników projektu do praktyki PGL LP. Konferencja przedstawiająca wyniki projektu REMBIOFOR – „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach” 22 stycznia 2019 Sękocin Stary – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2019. Changes in the forest regeneration of „Las Bielański” in Warsaw. Konferencja międzynarodowa „Forest at risk: Białowieża and beyond”. Obrady odbędą się w dniach 12–15 lutego 2019 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – poster.

Wysocka-Fijorek E. 2018. Analiza ekonomiczna metody inwentaryzacji lasu z wykorzystaniem danych ALS. Spotkanie merytoryczne Konsorcjum REMBIOFOR 17-18 grudnia 2018 roku Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2018. Analiza Ekonomiczna – ekonomiczne aspekty urządzania lasu z zastosowaniem ALS. Spotkanie merytoryczne Konsorcjum REMBIOFOR 23-24 października 2018 roku Kraków – referat.

Komorowski P., Kocel J., Wysocka-Fijorek E. 2018. Społeczna odpowiedzialność leśnictwa a zrównoważony rozwój. Ósma konferencja ekonomiczno-leśną pt. „Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasów”. 10-12.10.2018 r. Kołobrzeg – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2018. Ekspertyza ekonomiczna–narzędzie w podejmowaniu decyzji w zakresie gospodarki leśne. Ósma konferencja ekonomiczno-leśną pt. „Ekonomiczne aspekty realizacji ekologicznych, społecznych i gospodarczych funkcji lasów”. 10-12.10.2018 r. Kołobrzeg – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2018. Czy można wycinać drzewostany? Studium przypadku akumulacji węgla i produkcji drewna.. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Środowisko przyrodnicze a rozwój, w dniach 25 – 26 września 2018 r. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego – referat.

Zając S., Wysocka-Fijorek E. 2018. Geneza, cel, zakres i przebieg realizacji projektu badawczego. Konferencja krajowa pt. Optymalizacja użytkowania i zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna i kumulacji węgla. 20 września 2018 r. w IBL Sękocin Stary – referat.

Zając S., Wysocka-Fijorek E. 2018. Założenia metodyczne optymalizacji ekonomicznego wieku rębności drzewostanów. Konferencja krajowa pt. Optymalizacja użytkowania i zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna i kumulacji węgla. 20 września 2018 r. w IBL Sękocin Stary – referat.

Wysocka-Fijorek E., Zając S. 2018. Wyniki optymalizacji użytkowania rębnego. Konferencja krajowa pt. Optymalizacja użytkowania i zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna i kumulacji węgla. 20 września 2018 r. w IBL Sękocin Stary – referat.

Wysocka-Fijorek E., Komorowski P. 2018. Koncepcja społecznej odpowiedzialności leśnictwa. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Środowisko przyrodnicze a rozwój, w dniach 25 – 26 września 2018 r. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2018. Is it possible to develop a system facilitating the management of private forests in Poland. International IUFRO Conference „Landscape management: From Data to Decision” w 17–19 września 2018 w Pradze, Czechy – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2018. Economic expertise – a tool in decisions making in forest management. International IUFRO Conference „Landscape management: From Data to Decision” w 17–19 września 2018 w Pradze, Czechy – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2018. Analiza Ekonomiczna. Spotkanie merytoryczne Konsorcjum REMBIOFOR10-11 lipca 2018 roku UPP – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2018. Gospodarka, rekreacja czy?/i? ochrona przyrody na terenach zurbanizowanych. Konferencja Naukowa pt. „Las dla człowieka – człowiek dla lasu”, UKSW, 12 kwietnia 2018 r. – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2018. Organizacja prac z zakresu urządzania lasu. Spotkanie merytoryczne Konsorcjum REMBIOFOR10-11 kwietnia 2018 roku Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2018. Analiza Ekonomiczna-Ekonomiczna i gospodarcza efektywność modyfikacji metod urządzania lasu. Spotkanie merytoryczne Konsorcjum REMBIOFOR, 11-12 stycznia 2018 roku Uniwersytet Rolniczy w Krakowie  – Michałowice k. Krakowa – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2017. Ekonomiczna i gospodarcza efektywność modyfikacji metod urządzania lasu. Spotkanie merytoryczne Konsorcjum REMBIOFOR, 18-19 grudnia 2017 roku Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym – referat

Wysocka-Fijorek E. 2017. Ekonomiczna i gospodarcza efektywność modyfikacji metod urządzania lasu. Spotkanie merytoryczne Konsorcjum REMBIOFOR, 9-10 listopada 2017 roku Mińsk Mazowiecki – SGGW – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2017. Problemy wyceny wartości akumulacji CO2 przez drzewostany. Teoretyczne i praktyczne problemy wyceny nieruchomości leśnych 18-20 października 2017 r. Kołobrzeg. Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Poznańskiego w Poznaniu – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2017. „Economic optimization of the rotation age of stands – case study of carbon accumulation and timber production” Jubileuszowy Kongres IUFRO, w dniach 18-22 września 2017 r. we Fryburg (Niemcy) –  poster.

Wysocka-Fijorek E. 2017. Zmiana cen, ilości oraz wartości sprzedawanego drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej; Warszawa – Rogów 8-9 czerwca 2017 Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2017. Ekonomiczna i gospodarcza efektywność modyfikacji metod urządzania lasu. Ankieta – prace urządzeniowe. Spotkanie merytoryczne Konsorcjum REMBIOFOR, 7-8 czerwca 2017 roku Instytut Dendrologii PAN w Kórniku – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2017. Analiza Ekonomiczna. Spotkanie merytoryczne Konsorcjum REMBIOFOR, 18-19 stycznia 2017 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – referat.

Wysocka-Fijorek E., Zając S. 2016. Wartość wiązanego węgla w drzewostanach sosnowych. Konferencja naukowa pt. Wycena nieruchomości leśnych i ich funkcjonalnych części. 19 – 21 października 2016 r. Kołobrzeg. Katedra Ekonomiki Leśnictwa Uniwersytetu Poznańskiego w Poznaniu – referat.

Miścicki S., Gazda A., Wysocka-Fijorek E. 2016.  Zmiana struktury odnowienia lasu pod wpływem roślinożernych ssaków kopytnych w Białowieskim Parku Narodowym Konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”. 17-19 października 2016 roku. Poznań Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku oraz Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2016. Ekonomiczna i gospodarcza efektywność modyfikacji metod urządzania lasu – analiza kosztów i korzyści (CBA). Spotkanie merytoryczne Konsorcjum REMBIOFOR, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, 11-12 października 2016 r. – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2016. Analizy ekonomiczne w średniookresowym planowaniu leśnym XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, Miejsce: Warszawa – Rogów, Data: 16-17 czerwca 2016        Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2016. Ekonomiczna i gospodarcza efektywność modyfikacji metod urządzania lasu. Spotkanie merytoryczne Konsorcjum REMBIOFOR, Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 6-7 czerwca 2016 r. – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2015. Ekspertyza ekonomiczna jako integralna część PUL – omówienie wyników realizacji projektu. 16.12.2015 Sękocin Stary-BULiGL – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2015. Ekspertyza ekonomiczna jako integralna część PUL – omówienie wyników realizacji projektu. 23.10.2015 Wałbrzych – referat

Wysocka-Fijorek E. 2015. Ekspertyza ekonomiczna jako integralna część PUL – omówienie wyników realizacji projektu. 16.09.2015 Malinówka – referat

Wysocka-Fijorek E. 2015. Leśnictwo w produkcie krajowym brutto. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej; Warszawa – Rogów 18-19 czerwca 2015    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych – referat.

Kaliszewski A., Wysocka-Fijorek E., Jabłoński M., Młynarski W. 2015. Aktualizacja „Krajowego programu zwiększania lesistości”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku” 18.06.2015 r. – poster.

Wysocka-Fijorek E., Sikora A. T. 2015. Lasy prywatne w Polsce – stan i perspektywy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania i szanse leśnictwa XXI wieku”. 18.06.2015 r. – poster.

Wysocka-Fijorek E. 2014. Urządzanie lasów niepaństwowych a sprawowanie nadzoru. V Konferencja ekonomiczno – leśna pt. „Ekonomiczne problemy rozwoju leśnictwa w Polsce”, Kołobrzeg, 8-10 października 2014 r. – referat.

Dawidziuk J., Wysocka-Fijorek E.,  Zajączkowski S. 2014. Aspekty ekonomiczne w planowaniu urządzeniowym. Panel „Lasy i gospodarka leśna jako instrumenty ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju” Narodowego Programu Leśnego, Sękocin Stary, 17 września 2014 r. – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2014. Ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, Warszawa – Rogów, 26-27 czerwca 2014     Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2013. Wielofunkcyjna  gospodarka  leśna  w  ekspertyzie  ekonomicznej  do  planu  urządzania lasu. Ekonomiczne problemy realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w Polsce. Konferencja, Kołobrzeg, 4 – 6.12.2013 r. – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2009. Lasy drobnej własności w okresie międzywojennym. III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie”. Kraków – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2009. Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce”. IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych, Kraków – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2009. Conception of management of private forests in Poland” The fourth international scientific conference „Rural development 2009 – Transitions towards sustainability” Kaunas – Litwa – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2008. Nadzór nad lasami prywatnymi w Polsce.  I Kongres Młodych Leśników i Drzewiarzy. Warszawa, 28-29 sierpnia 2008 – referat.

Wysocka-Fijorek E. 2007. Stan zagospodarowania lasów prywatnych oraz wyposażenie właścicieli lasów w urządzenia techniczne na przykładzie województwa podlaskiego.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Technika i technologia w leśnictwie polskim”. Warszawa, 19-20 września 2007 – referat.

 • Scandinavian Journal of Forest Research
 • Kastamonu University Journal of Forestry Faculty
 • Baltic Forestry
 • Folia Forestalia Polonica
 • Acta Agraria et Silvestria
 • ACTA Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria
 • Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego

W latach 2010-2015 pracownik Zarządu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Translate »