dr hab. Szymon Jastrzębowski

Telefon

+48 22 7150 474

E-mail

S.Jastrzebowski@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor IBL

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Adres

ulica Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „F"
Pokój nr 106

Profil Autora Szymon Jastrzębowski
ORCID
Profile społecznościowe

         

2022
Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. Dzieło pt. „Termiczno-wilgotnościowe uwarunkowania ustępowania spoczynku oraz kiełkowania nasion roślin drzewiastych w aspekcie prognozowanych zmian klimatu” [Thermal-moisture condition of dormancy breaking and germination of seeds of woody plants in the aspect of climate change]
2013
Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk leśnych (Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Rozprawa doktorska pt. „Zmienność wybranych cech potomstwa drzewostanów zachowawczych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce”/ Variability of selected traits of Scots pine (Pinus sylvestris L.) preservation stands’ progeny in Poland).
2005
Uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera leśnictwa (Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Praca magisterska pt. „Jakość hodowlano-selekcyjna buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) na obrzeżach zasięgu w Nadleśnictwie Dwukoły (RDLP Olsztyn)”/ Silvicultural quality and genetic structure of a marginal population of European beech (Fagus sylvatica L.) in Dwukoły Forest District (Regional Directorate of State Forests in Olsztyn).
2000
Uzyskanie tytułu zawodowego technika leśnika (Technikum Leśne w Tucholi. Praca dyplomowa pt. „Klęska ekologiczna w Sudetach Zachodnich i metody jej przeciwdziałania z wykorzystanie technologii Leśnego Banku Genów w Kostrzycy”).

  • Genetyka populacyjna
  • Koewolucja roślin i zwierząt
  • Biologia, ekologia i fizjologia nasion
  • Glebowe banki nasion
  • Potencjał adaptacyjny leśnych zasobów genowych

26.02.26. Wpływ krótkotrwałych ociepleń w okresie stratyfikacji nasion daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii) na ustępowanie ich spoczynku oraz żywotność i zdolność kiełkowania. Finansowanie: Fundusz Badań Własnych IBL.

BLP-374 Osłona naukowa realizacji „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 2011-2035″. Finansowanie: DGLP.

BLP- 375 Program testowania potomstwa WDN, DD, PN, PUN w ramach „Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej Drzew leśnych na lata 2011-2035″. Finansowanie: DGLP.

BLP 423 Ocena nasion drzew i krzewów leśnych – monitoring obradzania i jakości materiału siewnego. Finansowanie: DGLP

26.02.02 Wpływ warunków pogodowych w okresie kwitnienia i zawiązywania nasion oraz okresu ich przechowywania na wrażliwość potomstwa dębu szypułkowego na wybrane czynniki stresowe. Finasowanie: IBL

24.02.43 Wykorzystanie DSS w szacowaniu urodzaju świerka pospolitego. Finansowanie: MNiSW

Translate »