Henryk Szeligowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Leśny, Katedra Hodowli Lasu
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Fax: +48 225938008, e-mail: rogowkhl@wp.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Zmiana wielkości krzywizn u modrzewi różnych pochodzeń na powierzchni doświadczalnej w Rogowie

Changes in the size of curvature in larch trees from different provenances at the experimental site in Rogów

Autorzy: Szeligowski H., Andrzejczyk T., Szkup J.

Translate »