Mieczysław Kosibowicz

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. Fredry 39, 30–605 Kraków

Pracownik IBL Mieczysław Kosibowicz
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Szrotówek kasztanowcowiaczek Cameraria ohridella Deschka & Dimić (Lepidoptera, Gracillariidae), nowy inwazyjny szkodnik kasztanowca białego Aesculus hippocastanum L. w Polsce – biologia i metody zwalczania

The horse chestnut leaf miner Cameraria ohridella Deschka & Dimić (Lepidoptera, Gracillariidae), as a new invasive pest of Aesculus hippocastanum L. in Poland – biology and control methods

Autorzy: Kosibowicz M.

Skuteczność wystawiania pułapek feromonowych na kornika drukarza Ips typographus (L.) w sąsiedztwie wiatrowałów i wiatrołomów

Efficiency of the bark beetle Ips typographus (L.) pheromone traps installation next to the windfalle and windbroken trees

Autorzy: Grodzki W., Kosibowicz M., Mączka T.

Wpływ wybranych elementów charakterystyki drzewostanów na intensywność występowania kornika drukarza Ips typographus (L.) w Beskidzie Żywieckim

Impact of selected stand characteristics on the occurrence of the bark beetle Ips typographus (L.) in the Beskid Żywiecki Mountains

Autorzy: Grodzki W., Starzyk J., Kosibowicz M.

Próba zastosowania grzyba Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. w ochronie lasu przed kornikiem drukarzem Ips typographus (L.) w warunkach terenowych

An attempt to use the fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. in forest protection against the bark beetle Ips typographus (L.) in the field

Autorzy: Grodzki W., Kosibowicz M.

Translate »