Paweł Lech

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel. +48 22 7153825, fax +48 22 7153837, e-mail: P.Lech@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Paweł Lech
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Wybór wskaźników stanu zdrowotnego drzew możliwych do zastosowania w monitoringu biologicznym lasów na przykładzie wybranych drzewostanów świerkowych z Nadleśnictwa Szklarska Poręba

Selection of tree health state indexes applicable in the biological forest monitoring based on studies performed in the chosen spruce stands in the Szklarska Poreba district

Autorzy: Lech P.

Biochemiczne aspekty infekcji drzew przez grzyby z rodzaju Armillaria

Biochemical aspects of Armillaria spp. infection of trees

Autorzy: Lech P.

Uwarunkowania występowania opieńkowej zgnilizny korzeni w lasach Beskidu Żywieckiego

Conditions of Armillaria root rot occurence in the forests of the Beskid Zywiecki mountains

Autorzy: Lech P., Żółciak .

Wzrost sadzonek sosny zwyczajnej i rozwój ryzomorf opieńki ciemnej w warunkach podwyższonej koncentracji CO2 w powietrzu

Growth of Scots pine seedlings and Armillaria ostoyae rhizomorphs under elevated air CO2 concentration conditions

Autorzy: Lech P., Żółciak .

Wpływ podwyższonych koncentracji CO2 na wzrost ryzomorfów opieńki ciemnej Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink w doświadczeniu in vitro

Influence of elevated CO2 concentrations on the growth of Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink rhizomorphs in vitro

Autorzy: Lech P., Żółciak .

Translate »