Anna Żółciak

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Występowanie grzybów na strzałach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w obrębie ran powstałych przy wykonywaniu prac trzebieżowych

The prevelance of fungi on pine trunks (Pinus sylvestris L.) within the wounds occured during thinning

Autorzy: Żółciak .

Występowanie grzybów z rodzaju Armillaria (Fr:Fr.) Staude w kompleksach lesnych w Polsce

The occurrence of species from the Armillaria (Fr.: Fr.) Staude genus in forests in Poland

Autorzy: Żółciak .

Identyfikacja gatunkow grzybow z rodzaju Armillaria (Fr.: Fr.) Staude w Polsce

Identification of species of Armillaria (Fr.: Fr.) Staude genus in Poland

Autorzy: Żółciak .

Przydatność herbicydu Roundup do ograniczania rozwoju ryzomorf opieniek w uprawach leśnych

Usability of the herbicide Roundup in limiting of the Armillaria rhizomorphs development in the forest plantations

Autorzy: Żółciak .

Taksonomia i nomenklatura rodzaju Armillaria (Fr.: Fr.) Staude

Taxonomy and nomenclature of Armillaria (Fr.: Fr.) Staude

Autorzy: Żółciak .

Rozmieszczenie grzybów z rodzaju Armillaria w Polsce oraz ich rośliny żywicielskie

Distribution of the Srmillaria species and their host plants in Poland

Autorzy: Żółciak .

Wstępne wyniki inokulacji pniaków świerkowych preparatem biologicznym z żylakiem olbrzymim (Phlebiopsis gigantea)

Initial results of norway spruce stump inoculation with phlebiopsis gigantea biological preparation

Autorzy: Żółciak .

Przebieg choroby w uprawie sosny zwyczajnej w następstwie sztucznej inokulacji pniaków grzybnią korzeniowca wieloletniego

Spread of the disease in the scots pine plantation as a result of the artificial inoculation of stumps with mycelium of Heterobasidion annosum

Autorzy: Żółciak ., Sierota Z., Małecka M.

Uwarunkowania występowania opieńkowej zgnilizny korzeni w lasach Beskidu Żywieckiego

Conditions of Armillaria root rot occurence in the forests of the Beskid Zywiecki mountains

Autorzy: Lech P., Żółciak .

Wzrost sadzonek sosny zwyczajnej i rozwój ryzomorf opieńki ciemnej w warunkach podwyższonej koncentracji CO2 w powietrzu

Growth of Scots pine seedlings and Armillaria ostoyae rhizomorphs under elevated air CO2 concentration conditions

Autorzy: Lech P., Żółciak .

Inokulacja pniaków sosnowych preparatami biologicznymi z Phlebiopsis gigantea

Scots pine stumps inoculation with Phlebiopsis gigantea biological preparations

Autorzy: Żółciak .

Klucz do identyfikacji uszkodzeń drzew w monitoringu lasów w Polsce

The key to identifying tree damages for monitoring of forests in Poland

Autorzy: Ślusarski S. Ś., Żółciak .

Ocena występowania grzybni i owocników Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich w pniakach sosnowych po wykonaniu zabiegu ochronnego przed hubą korzeni

Evaluating the persistence of Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich mycelium and fruiting bodies in pine stumps after root-rot protection treatments

Autorzy: Małecka M., Żółciak ., Sikora K., Sierota Z.

Wpływ ażurowości drzewostanu osłaniającego na wzrost cisa pospolitego (Taxus baccata L.)

The influence of stand canopy openness on the growth of common yew (Taxus baccata L.)

Autorzy: Niemczyk M., Żółciak ., Wrzesiński P.

Wpływ podwyższonych koncentracji CO2 na wzrost ryzomorfów opieńki ciemnej Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink w doświadczeniu in vitro

Influence of elevated CO2 concentrations on the growth of Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink rhizomorphs in vitro

Autorzy: Lech P., Żółciak .

Translate »