Piotr Gołos

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Sękocin Stary
ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn
Tel. +48 22 7150 674, e-mail: P.Golos@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Piotr Gołos
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Stan lasów prywatnych w Polsce

The status of privately owned forests in Poland

Autorzy: Gołos P.

Społeczne znaczenie publicznych funkcji lasu – pożądany dla rekreacji i wypoczynku model drzewostanu i lasu

Social importatance of public forest functions – desirable for recreation model of tree stand and forest

Autorzy: Gołos P.

Delimitacja rekreacyjnej funkcji lasów i gospodarki leśnej na terenach zurbanizowanych

Assignment of recreational function to forests and forest management in urban areas

Autorzy: Gołos P., Zając S.

Ekonomiczne i finansowe aspekty rekreacyjnej i turystycznej funkcji lasu

The economics of recreation and tourism in Polish forests

Autorzy: Gołos P.

Koszty świadczenia pozaprodukcyjnych funkcji gospodarki leśnej na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

The costs of forest management to provide non-productive functions, as exemplified by the Regional Directorate of State Forests in Katowice

Autorzy: Gołos P.

Rekreacyjna funkcja lasów miejskich i podmiejskich Warszawy

The recreational functions of Warsaw's urban and suburban forests

Autorzy: Gołos P.

Wybrane aspekty rekreacyjnej funkcji lasu w opinii użytkowników

Selected aspects of the forest recreational function in view of its users

Autorzy: Gołos P.

Translate »