dr hab. Piotr Gołos

Telefon

+48 22 7150 604

E-mail

P.Golos@ibles.waw.pl

Stanowisko

Profesor Instytutu

Organizacja

Instytut Badawczy Leśnictwa

Jednostka organizacyjna

Adres

ul. Braci Leśnej nr 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn
Budynek „B"
Pokój nr 101

Profil Autora Piotr Gołos
ORCID
Profile społecznościowe

         

1994
Uzyskanie tytułu magistra inżyniera leśnictwa, praca magisterska pt. „Stan i organizacja prywatnych firm leśnych w Polsce” – Wydział Leśny SGGW w Warszawie.

2001
U
zyskanie stopnia doktora nauk leśnych, rozprawa doktorska pt. „Wycena wartości ekonomicznej rekreacyjnej funkcji lasu na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Gostynińsko-Włocławskiego” – Wydział Leśny SGGW w Warszawie.

2009
Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami – Widział Prawa i Administracji UW, praca dyplomowa pt. „Porównanie wartości drzewostanów oszacowanej metodą inwestycyjną (Net Present Value – NPV) oraz według „Tablic wskaźników wartości drzewostanów” na przykładzie drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Brzeziny RDLP Łódź.

2019
Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo, monografia pt. „Społeczne i ekonomiczne aspekty pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki leśnej – wyniki badań opinii społecznej”  – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

  • Ekonomika leśnictwa
  • Wycena wartości pozaprodukcyjnych funkcji lasu
  • Lasy prywatne
  • Lasy miejskie
  • Badania społeczne w zakresie społecznych i gospodarczych aspektów leśnictwa

Projekt promotorski pt. „Porównanie pieniężnej wartości rekreacyjnej funkcji lasu oszacowanej metodą wyceny warunkowej (CVM-Contingent Valuation Method) i metodą kosztów podróży (TCM-Travel Cost Method) na przykładzie Gostynińsko-Włocławskiego leśnego kompleksu promocyjne”. 5 P06M 006 12. Konkurs 12.

Projekt własny pt. Ekonomiczne i społeczne aspekty gospodarki leśnej w lasach drobnej własności (rolników) – sieć gospodarstw testowych. 2 P06L 007 30. Konkurs 30.

Projekt własny pt. „Możliwości oraz uwarunkowania przyrodnicze, technologiczne i ekonomiczne zwiększenia podaży drewna do celów energetycznych”. NCN, N N309 110940. Konkurs 40.

Kocel J., Gołos P., Kaliszewski A. 2013. Ekspertyza dotycząca określenia stawek ryczałtowych na hektar płatności w ramach działania Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego ujętego w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (EFFROW) – PROW 2014-2020 – z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, ekonomicznych, przestrzennych i społecznych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gołos P. 2011. Analiza utraconych korzyści przez Lasy Państwowe z tytułu „niepełnego zarządu” nad lasami leżącymi w obszarze poligonu Żagań.

Gołos P. 2010: Opracowanie metodologii wyceny gruntów leśnych i drzewostanów zgodnie z wytycznymi Eurostatu zawartymi w dokumencie Komisji Europejskiej z 2002 r. – Europejskie Ramy Zintegrowanej Rachunkowości Środowiskowej i Ekonomicznej dla lasów IEEAF”. Styczeń 2011.

Klocek A., Zając S., Gołos P., Kaliszewski A., Sikora A., Młynarski W., Lotz D. 2009. Zmiany własnościowe lasów w Polsce po II wojnie światowej oraz próba wyceny odszkodowań z tytułu utraconych majątków leśnych, 96 s.

Gołos P. 2007. Analiza treści oraz zawartości głównych tytułów prasy leśnej oraz badania ankietowe opinii czytelników. CILP w Warszawie.

Gołos P. 2006. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa dotycząca skutków oddziaływania na środowisko działań zaplanowanych w KPS oraz PROW 2007-2013.

Gołos P. 2006. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa dotycząca wsparcia leśnictwa w nowym okresie budżetowym na lata 2007-2013.

Zając S., Gołos P. 2001. Ocena stopnia ekwiwalentności zamiany gruntów rolnych na leśne położonych na terenie RDLP w Gdańsku. DGLP, 28 ss.

Gołos P. i in. 1999. Znaczenie społeczno-ekonomiczne nadleśnictw Puszczy Białowieskiej dla gospodarki regionu – międzysekcyjne przepływy w 1998 r. – Departament Leśnictwa Ministerstwa Środowiska.

Gołos P. i in. 1999. Analiza skutków społeczno-ekonomicznych Krajowego Programu Zwiększania Lesistości (KPZL) oraz ocena zapotrzebowania na kadry do jego realizacji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Translate »