Sławomir Ambroży

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Górskich, ul. Fredry 39, 30-605 Kraków
Tel. +48 12 2528208, e-mail: S.Ambrozy@ibles.waw.pl

Pracownik IBL
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Kierunki sukcesji zbiorowisk roślinnych z olszą szarą Alnus incana (L.) Moench na gruntach porolnych w Bieszczadach Zachodnich

Directions of succession of plant communities with grey alder Alnus incana (L.) Moench on abandoned agricultural grounds in western Bieszczady Mts

Autorzy: Ambroży S., Wika S.

Dynamika rozwoju drzewostanów olszy szarej Alnus incana (L.) Moench na gruntach porolnych w Bieszczadach Zachodnich

Dynamic of gray alder Alnus incana (L.) Moench stands development on abandoned farmland in the Western Bieszczady Mountains

Autorzy: Ambroży S.

Fitosocjologiczne zróżnicowanie siedlisk górskich a wymagania ekologiczne gatunków domieszkowych

Phytosociological diversity of mountain forest site types and the admixture species ecological requirements

Autorzy: Ambroży S.

Analiza wybranych czynników środowiska w odniesieniu do problemu zamierania odnowień jodły pospolitej (Abies alba Mill.)

Analysis of chosen environmental factors according to the problem of silver fir (Abies alba Mill.) regeneration decline

Autorzy: Ambroży S.

Możliwość wykorzystania roślinności do weryfikacji typów siedlisk zajmowanych przez świerczyny w Beskidzie Śląskim

Vegetation use opportunity to verify sites types covered by spruce stands in Beskid Śląski Mountains

Autorzy: Ambroży S.

Sposoby wykorzystania odnowień brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth do przebudowy na obszarach po rozpadzie drzewostanów świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst. w Beskidzie Śląskim

Ways to use silver birch Betula pendula Roth regeneration in sites considered for stand conversion due to decline of Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst. in the Silesian Beskid Mountains

Autorzy: Ambroży S., Zachara T., Kapsa M., Chomicz-Zegar E., Vytseha R.

Odnowienia sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. w Karpatach w zależności od żyzności siedliska

Regeneration of Scots pine Pinus sylvestris L. in the Carpathians depends on site fertility

Autorzy: Ambroży S., Kapsa M.

Translate »