Tadeusz Zachara

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Tel. +48 22 7150686; e-mail: T.Zachara@ibles.waw.pl

Pracownik IBL Tadeusz Zachara
Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Właściwości wzrostowe odnowień naturalnych jodły w drzewostanach o różnej strukturze

Growth characterlstics of lir natural regeneration in different stand structures

Autorzy: Zachara T.

Wpływ trzebieży selekcyjnej na strukturę biosocjalną drzewostanu sosnowego w II klasie wieku

The influence of selective thinning on the social structure of the young scots pine stand

Autorzy: Zachara T.

Szkody wyrządzone przez gołoledź i śnieg na przykładzie Nadleśnictwa Herby, na tle panujących warunków pogodowych w styczniu 2010 roku

Assessment of damage to trees in the Herby Forestry District caused by glazed frosts and snow during severe weather in January 2010

Autorzy: Urban G., Gil W., Zachara T.

Zmienność genetyczna naturalnego odnowienia i drzewostanu macierzystego sosny (Pinus sylvestris L.) i świerka (Picea abies L. Karst.)

Genetic variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies L. Karst.) natural regeneration compared with their maternal stands

Autorzy: Nowakowska J., Zachara T., Konecka A.

Wpływ metod trzebieży na wskaźniki przewagi konkurencyjnej drzew dorodnych w jednowiekowych drzewostanach sosnowych II i III klasy wieku

The influence of different thinning methods on dominance coefficients of future crop trees in even-aged Scots pine stands

Autorzy: Zachara T.

Sposoby wykorzystania odnowień brzozy brodawkowatej Betula pendula Roth do przebudowy na obszarach po rozpadzie drzewostanów świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst. w Beskidzie Śląskim

Ways to use silver birch Betula pendula Roth regeneration in sites considered for stand conversion due to decline of Norway spruce Picea abies (L.) H. Karst. in the Silesian Beskid Mountains

Autorzy: Ambroży S., Zachara T., Kapsa M., Chomicz-Zegar E., Vytseha R.

Wzrost odnowień na gruntach porolnych prowadzonych w ramach przebudowy drzewostanu metodą sztucznych luk

Growth of broadleaved species on post-agricultural lands introduced during the process of stand conversion with a use of artificial gaps

Autorzy: Zachara T.

Translate »