Zbigniew Sierota

Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Polska;
Tel. +48 22 7153824, e-mail: z.sierota@ibles.waw.pl

Pełna lista publikacji - ORCID

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Kryteria i metody oceny stanu zdrowotnego drzew i drzewostanów

Criteria and methods of estimation of trees and stands health state

Autorzy: Sierota Z.

Przebieg choroby w uprawie sosny zwyczajnej w następstwie sztucznej inokulacji pniaków grzybnią korzeniowca wieloletniego

Spread of the disease in the scots pine plantation as a result of the artificial inoculation of stumps with mycelium of Heterobasidion annosum

Autorzy: Żółciak ., Sierota Z., Małecka M.

Ocena występowania grzybni i owocników Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich w pniakach sosnowych po wykonaniu zabiegu ochronnego przed hubą korzeni

Evaluating the persistence of Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Jülich mycelium and fruiting bodies in pine stumps after root-rot protection treatments

Autorzy: Małecka M., Żółciak ., Sikora K., Sierota Z.

Zmiany w składzie chemicznym gleby leśnej i porolnej po wprowadzeniu trocin iglastych na tle przebiegu elementów pogody

Chemical composition of soils on post-agricultural and forest sites before and after sawdust addition against the background of weather elements

Autorzy: Małecka M., Wójcik J., Sierota Z.

Porównanie metod oceny zdrowotności upraw sosnowych w odnowieniach

Comparing methods for assessing the health of regeneration in Scots pine cultures

Autorzy: Sierota Z., Małecka M., Damszel M.

Translate »