III posiedzenie RN IBL

W dniu 21 lutego 2013 r. odbyło się III posiedzenie Rady Naukowej (RN) Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL).

Posiedzenie rozpoczął prof. dr hab. Tomasz Borecki – przewodniczący RN IBL, który poinformował zebranych o śmierci dr. hab. Edmunda Śliwy – emerytowanego pracownika Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, członka honorowego RN IBL. Po wysłuchaniu informacji przedstawiającej sylwetkę naukową dr. hab. E. Śliwy, członkowie RN uczcili Jego pamięć minutą ciszy.

Następnie mgr inż. Izabela Krzyżanowska – Główna Księgowa IBL omówiła plan finansowy Instytutu na 2013 r., który jednomyślnie został przyjęty przez członków RN. Podczas kolejnego punktu obrad dr hab. Wojciech Grodzki – przewodniczący Komisji RN IBL ds. organizacyjno-ekonomicznych, poinformował o zmianach wprowadzonych w umowie o zakazie konkurencji, która została opracowana w wyniku porozumienia przedstawicieli wymienionej Komisji z Dyrekcją Instytutu. Członkowie RN pozytywnie zaopiniowali przedstawiony projekt umowy.

Ponadto RN IBL pozytywnie oceniła dorobek naukowy dr hab. Elżbiety Dmyterko i prof. dr. hab. Stanisława Zająca oraz zaopiniowała zatrudnienie dr inż. Anny Tereby na stanowisko adiunkta w Zakładzie Hodowli i Genetyki Drzew Leśnych IBL.

Pozostałe punkty posiedzenia dotyczyły:

przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Elżbiety Chomicz pt. „Zmienność genetyczna odnowień naturalnych świerka (Picea abies (L.) Karst.) w zamierających drzewostanach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego” i dopuszczenie jej do publicznej obrony. Recenzentami rozprawy są:

  • prof. dr hab. Tomasz Wodzicki (SGGW w Warszawie),
  • prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),

przedstawienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Radosława Plewy i mgr. inż. Leszka Kluzińskiego oraz wyznaczenia recenzentów,

wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Nowickiej oraz wyznaczenia promotora,

zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Gruzła oraz wyznaczenia komisji egzaminacyjnych,

wyznaczenia Zespołu RN IBL ds. wszczęcia przewodu habilitacyjnego dr. inż. Rafała Palucha.

Posiedzenie RN IBL zakończyła publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sylwestra Kucharskiego pt. „Przydatność nowych insektycydów systemicznych z grupy chloronikotynyli i fenylopirazoli w ochronie lasu przed chrabąszczami (Melolontha spp.)”.

Recenzentami rozprawy doktorskiej byli:

  • dr hab. Iwona Skrzecz (Instytut Badawczy Leśnictwa),
  • prof. dr hab. Bogumił Leszczyński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).

tekst: Iwona Skrzecz

fot. Artur Sawicki

Translate »