XVII posiedzenie RN IBL

Porządek obrad 17. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
23 maja 2019 r.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wręczenie dyplomu doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo dr. hab. PIOTROWI GOŁOSOWI.
 3. Wręczenie dyplomów nagród rocznych Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa za osiągnięcia naukowe i organizacyjne w 2018 r.
 4. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr hab. IWONIE SKRZECZ z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa tytułu profesora nauk leśnych.
 5. Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr hab. DOROCIE HILSZCZAŃSKIEJ z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa tytułu profesora nauk leśnych.
 6. Opinia w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr DANUTY LOTZ i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ dochodów pochodzących z innych źródeł niż sprzedaż drewna na sytuację finansową Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”.
  Promotor: dr hab. Janusz Kocel z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Recenzenci:
  dr hab. Krzysztof Adamowicz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
  dr hab. Dariusz Kulak z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 7. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. MARKA RZOŃCY.
 8. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium doktorskiego mgr. inż. KRZYSZTOFOWI SZTABKOWSKIEMU.
 9. Opinia w sprawie powierzenia dr. inż. TOMASZOWI JAWORSKIEMU funkcji zastępcy kierownika Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 10. Przedstawienie wyników oceny pracowników naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 11. Opinia w sprawie Sprawozdania z działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa w 2018 r.
 12. Opinia w sprawie Sprawozdania finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa za 2018 r.
 13. Opinia w sprawie podziału zysku za 2018 r.
 14. Opinia w sprawie korekty planu finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa na 2019 r.
 15. Przyjęcie protokołu z 16. posiedzenia RN IBL.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »