XX posiedzenie RN IBL

Porządek obrad 20. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
24 października 2019 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Środowiska z wnioskiem o nadanie Instytutowi Badawczemu Leśnictwa imienia prof. dr. hab. Jana Szyszko.
 2. Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. MARKA RZOŃCY.
  Tytuł rozprawy: „Zróżnicowanie wiosennego rozwoju pąków a wzrost wybranych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)”.
  Promotor: dr hab. Jan Kowalczyk, prof. IBL z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Wojda z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 3. Opinia w sprawie przyznania oraz przedłużenia okresu pobierania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych.
 4. Opinia w sprawie wystąpienia do Ministra Środowiska z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej za 2018 r. prof. dr. hab. JACKOWI HILSZCZAŃSKIEMU, Dyrektorowi IBL.
 5. Opinia w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2018 r. dr. hab. PIOTROWI GOŁOSOWI, Zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych oraz mgr BEACIE ROKICKIEJ-SIWEK, Głównej księgowej.
 6. Opinia w sprawie:
  zatrudnienia na stanowisko profesora Instytutu:
  dr. hab. ANDRZEJA BOCZONIA z Zakładu Ekologii Lasu IBL,
  dr. hab. ADAMA KALISZEWSKIEGO VEL KIELISZEWSKIEGO z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL;
  zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr PAULINY DRÓŻDŻ z Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL.
 7. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. RADOSŁAWA GAWRYSIA.
  Tytuł rozprawy: „Zmiany struktury fitocenozy lasów łęgowych w dolinach rzecznych zasiedlonych przez bobry (Castor fiber L.)”.
  Promotor: dr hab. Janusz Czerepko z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Promotor pomocniczy: dr hab. Andrzej Boczoń z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Recenzenci:
  dr hab. Władysław Danielewicz,
  dr hab. Andrzej M. Jagodziński.
 8. Przyjęcie protokołu z 19. posiedzenia RN IBL.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »