XXIII posiedzenie RN IBL

Porządek obrad
23. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
23 stycznia 2020 r.

 1. Wręczenie dr. hab. JAKUBOWI GRYZOWI nominacji na członka Rady Naukowej IBL.
 2. Wręczenie dr. inż. ADAMOWI WÓJCICKIEMU dyplomu doktora nauk rolniczych
  w dyscyplinie nauki leśne.
 3. Wręczenie prof. dr hab. BARBARZE GŁOWACKIEJ Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie dr hab. DOROCIE HILSZCZAŃSKIEJ tytułu profesora nauk leśnych.
 5. Podjęcie uchwały o odmowie nadania dr. ALEKSANDROWI RACHWALDOWI stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
 6. Wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. inż. TOMASZOWI JAWORSKIEMU stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych
  w dyscyplinie nauki leśne.
 7. Uchwała w spawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. MARKA RZOŃCY
  i dopuszczenia jej do publicznej obrony.
  Tytuł rozprawy: „Zróżnicowanie wiosennego rozwoju pąków a wzrost wybranych rodów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)”.
  Promotor: dr hab. Jan Kowalczyk, prof. IBL z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Wojda z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Recenzenci:
  dr hab. Kinga Skrzyszewska z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja
  w Krakowie,
  dr hab. Henryk Szeligowski z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 8. Opinia w sprawie zatrudnienia dr. inż. ADAMA WÓJCICKIEGO na stanowisko adiunkta
  w Zakładzie Lasów Górskich IBL.
 9. Delegowanie trzech przedstawicieli RN IBL do Komisji ds. nagród rocznych dyrektora IBL.
 10. Delegowanie przedstawiciela RN IBL do Komisji ds. nagród kwartalnych dyrektora IBL.
 11. Przyjęcie protokołu z 22. posiedzenia RN IBL.
 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »