Nabór na studia podyplomowe pt. „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”

Instytut Badawczy Leśnictwa ogłasza nabór na studia podyplomowe „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”. Program studiów obejmuje podstawy genetyki drzew leśnych, hodowlę selekcyjną oraz ochronę bioróżnorodności genetycznej w lasach w kontekście zmian klimatu.
Oferta studiów skierowana jest do właścicieli lasów prywatnych, osób pracujących w administracji PGL LP i parkach narodowych, osób zarządzających lasami różnych form własności w jednostkach samorządowych, a także do przedstawicieli innych zawodów związanych z branżą leśną i ochroną przyrody.
 
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają wiedzę i narzędzia dotyczące obowiązków, uprawnień oraz możliwości do zarządzania zasobami genetycznymi lasów i przeciwdziałania niekorzystnym skutkom zmian środowiskowych.
 
Wykłady, ćwiczenia i zajęcia terenowe są realizowane przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce! Kooperacja IBL, SGGW, UR w Krakowie, UP w Poznaniu, ID PAN w Kórniku oraz niektórych jednostek PGL LP – gwarantuje różnorodność problematyki i wszechstronność zdobytej wiedzy!
Ramowy Program Studiów Podyplomowych „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych”:
Wprowadzenie do genetyki i selekcji drzew leśnych (m.in. Historia badań genetycznych w leśnictwie,  Nasiennictwo leśne w selekcji drzew leśnych, Wykorzystanie badań proweniencyjnych w dendrochronologii i innych dziedzinach nauk leśnych).
Genetyka molekularna w badaniach leśnych (m.in. Podstawy genetyki molekularnej, Zmienność genetyczna populacji drzew leśnych na poziomie markerów neutralnych, Drogi migracji i grupowanie populacji pod względem zmienności genetycznej, Systemy kojarzenia drzew leśnych, Praktyczne wykorzystanie badań molekularnych, Ocena molekularnej zmienności próbek  materiału roślinnego i weryfikacja plantacji nasiennych, Systemy certyfikacji w leśnictwie z wykorzystaniem DNA).
Genetyka ilościowa i program testowania (m.in. Podstawy genetyki cech ilościowych, Ocena wartości hodowlanej – metodyka doświadczeń w badaniach rodowych, Obecnie realizowany „Program…na lata 2011-2035″, Możliwy zysk genetyczny w programach hodowli selekcyjnej, Program testowania – cele i dotychczasowe wyniki, Metodyka prac selekcyjnych, Wykorzystanie efektów prac selekcyjnych w planowaniu kolejnych generacji plantacji nasiennych).
Organizacja, tworzenie i zarządzanie bazą nasienną w praktyce (m.in. Podstawy organizacji LMP  – uwarunkowania prawne, rola Biura Nasiennictwa Leśnego, Zasady tworzenia i zarządzania LMP, Szkółka kontenerowa, Wyłuszczarnia nasion).
Leśne zasoby genowe – tworzenie, zarządzanie i ochrona (m.in. Ochrona zmienności genetycznej w Bankach Genów, Aktywne i pasywne metody ochrony in-situ, Europejskie programy ochrony zmienności genetycznej, Archiwum klonów i plantacje zachowawcza jako przykłady obiektów zachowawczych, Programy restytucji populacji drzew leśnych w LP, Ochrona zmienności genetycznej w parkach narodowych).
Powiązania hodowli selekcyjnej (m.in. Możliwości dostosowania do zmian środowiskowych i klimatu poprzez działania z hodowli selekcyjnej, Selekcja odpornościowa i do celów specjalnych, Hodowla lasu a hodowla selekcyjna, Monitoring lasu a hodowla selekcyjna).
W ramach studiów planowane jest odbycie 6 zjazdów stacjonarnych (po trzy w semestrze).

Informacje szczegółowe:

Czas trwania: 2 semestry

Rozpoczęcie: luty 2022 r.

Czesne: 3500 PLN/semestr

Wymagania dla kandydatów: dyplom ukończenia studiów (jeden z wymienionych: inż.; lic.; mgr; mgr inż.)

Zgłoszenia chętnych przyjmujemy do 21.01.2022 r. Liczba miejsc ograniczona!

Kontakt: Kierownik Studiów Podyplomowych „Hodowla selekcyjna i genetyka drzew leśnych” – dr hab. Jan Kowalczyk, tel. 22 7150 473, e-mail: J.Kowalczyk@ibles.waw.pl

Translate »