Ewa M. Pawlaczyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Genetyki
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań
Tel. 61 829 58 66, e-mail: ewapaw@amu.edu.pl

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Odziedziczalność cech morfologicznych i anatomicznych igieł półrodzeństwa drzew doborowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Heritability index of needles' morphological and anatomical traits of half sib progeny Scots pine (Pinus sylvestris L.) plus trees

Autorzy: Bobowicz M., Pawlaczyk E., Kaczmarek Z., Korczyk A.

Osobnicze zróżnicowanie jodły pospolitej (Abies alba Mill.) z rezerwatu Jata wyrażone w cechach morfologii i anatomii igieł

Silver fir (Abies alba Mill.) differentiation from Jata Reserve as expressed by morphological and anatomical features of needles

Autorzy: Pawlaczyk E., Bobowicz M.

Zmienność trzech naturalnych populacji Pinus sylvestris L. z różnych siedlisk Puszczy Białowieskiej oszacowana cechami igieł

Variability of three natural populations of Pinus sylvestris L. from different sites of Białowieża Primeval Forest estimated using needle traits

Autorzy: Pawlaczyk E., Bobowicz M., Korczyk A.

Morfologiczne i anatomiczne zróżnicowanie populacji kosodrzewiny ( Pinus mugo Turra) z polskich Tatr wyrażone w cechach igieł

Population differences in morphological and anatomical traits of Pinus mugo Turra needles from the Polish part of the Tatra Mountains

Autorzy: Pawlaczyk E., Bączkiewicz A., Wawrzyniak P., Czołpińska M., Gonera P., Buczkowska K.

Zmienność taborskiej sosny zwyczajnej ( Pinus sylvestris L.) z Nadleśnictwa Miłomłyn wyrażona w analizie cech morfologii igieł oraz polimorfizmie mikrosatelitarnego DNA

Variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) called Tabórz pine (Forest District Miłomłyn) expressed in analysis of morphology of needle traits and polymorphism of microsatellite DNA

Autorzy: Lesiczka P., Pawlaczyk E., Łabiszak B., Urbaniak L.

Translate »