Maria A. Bobowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Zakład Genetyki, Umultowska 89, 61-614 Poznań

Artykuły

Folia Forestalia Polonica

Brak powiązanych wpisów

Artykuły

Leśne Prace Badawcze

Odziedziczalność cech morfologicznych i anatomicznych igieł półrodzeństwa drzew doborowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)

Heritability index of needles' morphological and anatomical traits of half sib progeny Scots pine (Pinus sylvestris L.) plus trees

Autorzy: Bobowicz M., Pawlaczyk E., Kaczmarek Z., Korczyk A.

Osobnicze zróżnicowanie jodły pospolitej (Abies alba Mill.) z rezerwatu Jata wyrażone w cechach morfologii i anatomii igieł

Silver fir (Abies alba Mill.) differentiation from Jata Reserve as expressed by morphological and anatomical features of needles

Autorzy: Pawlaczyk E., Bobowicz M.

Zmienność trzech naturalnych populacji Pinus sylvestris L. z różnych siedlisk Puszczy Białowieskiej oszacowana cechami igieł

Variability of three natural populations of Pinus sylvestris L. from different sites of Białowieża Primeval Forest estimated using needle traits

Autorzy: Pawlaczyk E., Bobowicz M., Korczyk A.

Translate »