O konferencji

                   

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Instytut Badawczy Leśnictwa
przy współpracy z:

Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku,
Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Białymstoku,
Nadleśnictwem Supraśl.
 

CEL KONFERENCJI

Celem VI edycji Konferencji „Las i woda” jest wymiana aktualnych wyników badań oraz poglądów naukowców, ekspertów i praktyków w zakresie interakcji las – woda. W jej ramach zostaną m.in. przedstawione doświadczenia związane z realizacją projektów realizowanych w Polsce w celu poprawy warunków wodnych w lasach czy też badania prowadzone w krajach europejskich. Spodziewanym efektem konferencji jest rozpowszechnienie wiedzy naukowej i praktycznej dotyczącej zagadnień związanych ze wzajemnym oddziaływaniem lasu i wody wśród jak największej liczby odbiorców i wykorzystanie tej wiedzy w codziennej pracy osób związanych z leśnictwem i gospodarką wodną.
Obecne zagrożenia dla ekosystemów leśnych, związane są przede wszystkim ze zmianami klimatu i działalnością antropogeniczną, które wpływają, na jakość powietrza, jakość wód i naturalny obieg wody w zlewni rzecznej. Ograniczenie zagrożeń wymaga podejmowania przedsięwzięć zapobiegawczych ukierunkowanych odpowiednimi prognozami wykonanymi na podstawie wyników badań naukowych. W celu analizy tych zjawisk, określenia zakresu niezbędnych badań oraz działań mających na celu większą integrację zrównoważonej gospodarki leśnej i wodnej zorganizowano w Polsce w 1998 roku w Krakowie międzynarodową konferencję „Las i woda”. Później zorganizowano cztery kolejne w latach 2002, 2008, 2013 i 2017, a planowana szósta edycja jest ich kontynuacją. Rezultatami bezpośrednimi będzie podniesienie przez uczestników wiedzy dotyczącej interakcji lasu i wody, a także zbliżenie środowisk naukowych ze środowiskami praktyków. Rezultatami długofalowymi będzie zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy codziennej w lasach np. poprzez podniesienie umiejętności rozpoznania warunków wodnych w lasach, umiejętne planowanie wykorzystania wody czy też odpowiednie rozpoznanie stanu urządzeń wodnych. Konferencja „Las i Woda” jest cyklicznym spotkaniem naukowców i praktyków zajmujących się interakcjami między lasem i wodą. Tematyka każdej konferencji była ukierunkowana na wybrane aspekty gospodarki wodnej w lasach. Podczas konferencji w 2023 roku zaakcentowane zostaną tematy dotyczące: gospodarowania wodą w lasach o różnych formach ochrony, restytucji mokradeł, wpływie bobrów, jakości wód, wpływu zmian klimatu na różnorodność biologiczną lasów.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Michał Wróbel
dr hab. inż. Andrzej Boczoń
mgr inż. Marta Ostasz

 

Dofinansowano w ramach modułu „Wsparcie konferencji naukowych” programu „Doskonała Nauka” ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki

 

Translate »