Rada Pracowników

Rada Pracowników w Instytucie Badawczym Leśnictwa powstała aby wypełnić zobowiązania wynikające z ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 10 marca 2006 roku.

Uregulowania zawarte w ustawie dostosowują polski porządek prawny do wymagań wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej. Celem regulacji zawartych w dyrektywie jest wspieranie dialogu społecznego pomiędzy przedstawicielami pracowników i pracodawców.

Informacje ogólne

Rada Pracowników jest organem konsultacyjno-doradczym zgodnie z ustawą z dn. 7 kwietnia 2006r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U.2006.79.550). Działa na podstawie porozumień, o których mowa w w/w ustawie, rzeczonej ustawy oraz regulaminu, stosując hierarchię w/w aktów w podanej kolejności. Rada Pracowników wykonuje swoje zadania i obowiązki w stosunku do Pracodawcy, którym jest Instytut Badawczy Leśnictwa
Nasza Rada składa się z 3 pracowników wybranych przez zarządy organizacji związkowych działających w IBL. Członków Rady wybrano w głosowaniu, spośród pracowników Instytutu na kadencję trwającą cztery lata.

Rada Pracowników otrzymuje informacje dotyczące:

  • działalności i sytuacji ekonomicznej Pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian stanu,
  • struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzyma-nie poziomu zatrudnienia,
  • działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Do kompetencji Rady Pracowników, oprócz uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz stosownymi porozumieniami, należą w szczególności:

  1. powołanie Przewodniczącego,
  2. uchwalenie Regulaminu Rady,
  3. zajmowanie stanowiska w sprawie funkcjonowania systemu informacji i konsultacji w przedsiębiorstwie,
  4. zajmowanie stanowiska w sprawie informacji będących przedmiotem konsultacji z Pracodawcą,
  5. wnioskowanie o udzielenie informacji przez Pracodawcę,
  6. inne czynności podejmowane w celu realizacji lub wyegzekwowania przysługujących Radzie uprawnień.

Kontakt z nami

Rada Pracowników IBL - kadencja 2018-2022

Instytut Badawczy Leśnictwa,
ul. Braci Leśnej Nr 3,
Sękocin Stary

E-mail

Rada.Pracownikow@ibles.waw.pl

Przewodniczący

dr inż. Krzysztof Sztabkowski

Telefon

22 7150 514

E-mail

K.Sztabkowski@ibles.waw.pl

Sekretarz

mgr Emilia Pękacka

Telefon

22 7150 626

E-mail

E.Pękacka@ibles.waw.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Pracowników IBL

mgr Agnieszka Celejewska

Telefon

22 7150 633

E-mail

A.Celejewska@ibles.waw.pl

Aktualności

Uwaga

W Bibliotece IBL przy drzwiach wejściowych umieszczona została skrzynka kontaktowa „Rady Pracowników". Zachęcamy do kontaktu z Radą i przekazywanie nam wszelkich spraw związanych z naszym Instytutem. Zadamy je w Państwa imieniu Dyrekcji.

Przydatne odnośniki do stron internetowych

Krótka informacja o Radach Pracowników na stronach encyklopedii internetowej

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_pracowników

Strona utworzona przez Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi

http://www.radypracownikow.info

Zbiór przydatnych informacji na stronach internetowych Kancelaria Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

http://www.radapracownikow.pl

Translate »