Związek Leśników Polskich

Związek Leśników Polskich w Instytucie Badawczym Leśnictwa jest dobrowolną, niezależną i samodzielną organizacją pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL).

Związek powstał w 1985 r. Obecnie zrzesza 18 pracowników IBL. Do Związku może przystąpić każdy pracownik IBL, bez względu na płeć, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie, podstawę stosunku pracy i stanowisko.

Co robimy?

Związek działa zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych oraz ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Związek w swojej działalności przestrzega Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem działalności Związku jest obrona praw i interesów zawodowych pracowników. Reprezentuje swoich członków oraz innych pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, jeśli zwrócą się do Związku ze stosownym wnioskiem.

Celem Związku jest:

  1. ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturowych członków Związku oraz ich rodzin, a także niezrzeszonych pracowników Instytutu potrzebujących pomocy,
  2. zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. uczestnictwo w działaniach kierownictwa Instytutu w interesie pracowników,
  4. umacnianie postaw praworządności, sprawiedliwości społecznej, solidarności koleżeńskiej, kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych,
  5. pomoc pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-zawodowej młodych pracowników.
Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Związku dostępnym tu.

Dołącz do nas! Tu znajdziesz deklarację członkowską (PDF). Po wypełnieniu deklaracji należy przekazać ją jednemu z członków Zarządu. Do zobaczenia!

21 stycznia 2019 r. odbyło się w Sękocinie Starym walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Związku Leśników Polskich w IBL. W trakcie obrad wybrany został nowy Zarząd ZLP w IBL na kadencję 2019-2024

Zarząd Związku

Przewodniczący

Tomasz Jabłoński

Sekretarz

Artur Sawicki

Skarbniczka

Dorota Grygoruk

Członkini Zarządu

Dorota Dobrowolska

Członek Zarządu

Cezary Bystrowski

Związek Leśników Polskich w Instytucie Badawczym Leśnictwa jest zrzeszony ze Związkiem Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej informacji pod adresem: http://zlpwrp.pl/.

Translate »