Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego

Kierownik

dr inż. Krzysztof Sztabkowski

Telefon

+48 22 7150 510

E-mail

K.Sztabkowski@ibles.waw.pl

Kontakt (sekretariat)

Telefon

22 7150 511

Faks

22 7150 539

E-mail

lcs@ibles.waw.pl

Adres

ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 Raszyn

Informacje ogólne

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego jest centralnym laboratorium chemicznym Instytutu Badawczego Leśnictwa, funkcjonującym w ramach systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami aktualnej normy PN-EN ISO-IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Badania i usługi dotyczą:

 1. Oznaczania właściwości fizykochemicznych gleb,  zanieczyszczeń powietrza, składu chemicznego wody oraz materiału roślinnego,
 2. Monitorowania stanu odżywienia drzewostanów oraz właściwości gleb leśnych,
 3. Monitorowania obiegu pierwiastków wnoszonych do ekosystemu leśnego z zanieczyszczeniami atmosfery,
 4. Przydatności nawozów i środków poprawiających właściwości gleb do stosowania w lasach oraz do rekultywacji gleb zdegradowanych,
 5. Metod podtrzymywania żyzności gleb.

Laboratorium funkcjonuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa pod różnymi nazwami od 1992 roku.

Ponad dwadzieścia lat doświadczeń w badaniach środowiskowych, wykwalifikowana kadra kompetentnych pracowników, najnowocześniejsza aparatura badawczo-pomiarowa oraz zastosowanie nowoczesnych metod i technik analitycznych lokują Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego w ścisłej czołówce laboratoriów europejskich, zajmujących się badaniem stanu ekosystemów leśnych.

Posiadamy certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji na badania chemiczne gleb, materiału roślinnego oraz wody, a także na badania właściwości fizycznych gleb i wody, zgodnie z zakresem akredytacji AB 740.

Badania spoza zakresu akredytacji AB 740

 

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową renomowanych firm światowych: spektrometry emisyjne ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES), chromatografy jonowe, analizatory zawartości węgla i azotu w próbkach stałych oraz ciekłych, analizator rtęci, analizator przepływowy (CFA), laserowy analizator wielkości cząstek, aparaty do analizy składu granulometrycznego gleb metodą sedymentacyjną (pipetową) i wiele innych.

Zapraszamy do współpracy. Po przystępnych, podlegających negocjacjom, cenach wykonujemy badania służące między innymi:

 • określeniu potrzeb nawożenia gleb plantacji i szkółek leśnych –
  Instrukcja pobierania próbek
  Protokół pobierania próbek
 • określeniu żyzności gleb,
 • określeniu potrzeb nawożenia gleb,
 • określeniu stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin,
 • ocenie czystości wód powierzchniowych i podziemnych,
 • ocenie przydatności nawozów do stosowania w lasach oraz do rekultywacji gleb.

Pracownicy

Sekretariat
Kierownik laboratorium
dr inż. Krzysztof Sztabkowski
Tel.
+48 22 7150 510
K.Sztabkowski@ibles.waw.pl
Adiunkci
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Maciej Sojka
Tel.
+48 22 7150 515
m.sojka@ibles.waw..pl
mgr inż. Marlena Romanowska
Tel.
+48 22 71 50 520
M.Romanowska@ibles.waw.pl
mgr inż. Zuzanna Cieśla
Tel.
+48 22 71 50 523
Z.Ciesla@ibles.waw.pl
mgr inż. Halina Dróżdż
Tel.
+48 22 7150 521
H.Drozdz@ibles.waw.pl
dr inż. Anna Kowalska
Tel.
+48 22 7150 517
A.Kowalska@ibles.waw.pl
mgr inż. Grażyna Misiewicz
Tel.
+48 22 7150 522
G.Misiewicz@ibles.waw.pl
mgr Angelika Stępień
Tel.
+48 22 7150 516
A.Stepien@ibles.waw.pl
Translate »