Obowiązujące akty prawne

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i tytułu profesora wszczęte do dnia 30.04.2019 r

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora wszczęte po dniu 30.09.2019 r.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Tryb postępowania w sprawie nadawania przez Radę Naukową Instytutu Badawczego Leśnictwa stopnia doktora

Tryb postępowania w sprawie nadawania przez Radę Naukową Instytutu Badawczego Leśnictwa stopnia doktora habilitowanego

Translate »