II posiedzenie RN IBL

Porządek obrad
2. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
kadencja 2017-2021, 28 września 2017 r.

 1. Wszczęcie postępowania o nadanie dr hab. Dorocie Dobrowolskiej tytułu profesora nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo.
 2. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Adama Klepackiego.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ siedliska i wieku brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) na wielkość i wydajność aparatu asymilacyjnego”.
  Promotor: dr hab. Mieczysław Turski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Marzena Niemczyk z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Adama Wójcikiego.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wilk (Canis lupus L.) jako czynnik modyfikujący wpływ jeleniowatych na uprawy i młodniki leśne”.
  Promotor: dr hab. Zbigniew Borowski z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Piotra Pierchały.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych metod pielęgnacji na wzrost i jakość hodowlaną dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawach młodszych”.
  Promotor: dr hab. Stanisław Drozdowski z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 5. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Kamila Mańka.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zastosowanie modeli hydrologicznych o parametrach rozłożonych do oceny wpływu terenów leśnych na propagację fali wezbraniowej”.
  Promotor: prof. dr hab. Stefan Ignar z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Janek z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 6. Przyznanie stypendium habilitacyjnego dr inż. Szymonowi Jastrzębowskiemu z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL oraz przedłużenie okresu pobierania stypendium habilitacyjnego:
  dr. inż. Andrzejowi Boczoniowi z Zakładu Ekologii Lasu IBL,
  dr. inż. Tomaszowi Jaworskiemu z Zakładu Ochrony Lasu IBL,
  dr. inż. Adamowi Kaliszewskiemu z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL,
  dr inż. Marzenie Niemczyk z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL,
  dr. inż. Krzysztofowi Stereńczakowi z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.
 7. Przyznanie stypendium doktorskiego mgr Marcie Siebyle z Zakładu Ochrony Lasu IBL oraz mgr. inż. Adamowi Wójcickiemu z Zakładu Ekologii Lasu IBL, a także przedłużenie okresu pobierania stypendium doktorskiego:
  mgr Paulinie Dróżdż z Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego IBL,
  mgr Andżelice Haidt z Zakładu Ekologii Lasu IBL,
  mgr. inż. Radosławowi Gawrysiowi z Zakładu Ekologii Lasu IBL,
  mgr. inż. Markowi Rzońcy z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.
 8. Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta:
  mgr. inż. Kamila Mańka do Zakładu Ekologii Lasu IBL,
  mgr Vasyla Mohytycha do Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL,
  mgr inż. Moniki Tomczyk-Kidy do Zakładu Lasów Górskich IBL.
 9. Opinia w sprawie „Wymagań oraz możliwych form pracy doktorskiej” (informacja dla doktorantów Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL oraz doktorantów realizujących pracę doktorską w IBL) oraz prezentacji pt. „Tryb postępowania w przewodzie doktorskim”
Translate »