IX posiedzenie RN IBL

Porządek obrad z 9. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2017-2021
10 września 2018 r.

 1. Wręczenie dyplomu doktora nauk leśnych dr. inż. TOMASZOWI PACI.
 2. Wręczenie dyplomów nagród rocznych dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa za 2017 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy nadania dr MAŁGORZACIE FALENCKIEJ-JABŁOŃSKIEJ stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo.
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. MAGDY SKOWRONEK.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Służba leśna na obszarach ziem wschodnich Polski w latach 1924-1945″.
  Proponowany promotor: prof. dr hab. Tomasz Borecki z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 5. Wszczęcie postępowania o nadanie dr hab. ANNIE SENICZAK z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy tytułu profesora nauk leśnych.
 6. Wszczęcie postępowania o nadanie dr. hab. TOMASZOWI OSZAKO z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa tytułu profesora nauk leśnych.
 7. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. inż. SŁAWOMIRA KRYŻARA i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
  Tytuł rozprawy: Wpływ struktury drzewostanu na różnorodność gatunkową fitocenozy podgórskiej dąbrowy acidofilnej Luzulo luzuloidisQuercetum petraeae Hilitzer 1932.
  Promotor: dr hab. Janusz Czerepko z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Recenzenci:
  dr hab. Paweł Rutkowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego
  w Poznaniu,
  dr hab. Jerzy Skrzyszewski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
  im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 8. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. inż. MIŁOSZA TKACZYKA i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
  Tytuł rozprawy: Rola gatunków z rodzaju Phytophthora w zamieraniu drzewostanów dębowych na terenie Płyty Krotoszyńskiej.
  Promotor: dr hab. Tomasz Oszako z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Tomusiak  z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Recenzenci:
  dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  prof. dr hab. Małgorzata Mańka z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 9. Wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. RAFAŁA BANULA.
  Tytuł rozprawy: „Struktury populacji biegaczowatych na terenach miedzy lasami o różnym składzie gatunkowym”.
  Promotor: dr hab. Jakub Borkowski z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kosewska z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 10. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr MARTY SIEBYŁY.
  Tytuł rozprawy: Identyfikacja zespołów bakterii związanych z naturalnymi stanowiskami trufli letniej Tuber aestivum Vittad.
  Promotor: dr hab. Dorota Hilszczańska z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 11. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium doktorskiego przez mgr. inż. KAMILA MAŃKA.
 12. Wystąpienie do Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa z wnioskiem w sprawie mianowania prof. dr. hab. WOJCIECHA GRODZKIEGO na stanowisko profesora zwyczajnego.
 13. Opinia w sprawie zatrudnienie dr. hab. KRZYSZTOFA STEREŃCZAKA na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 14. Wyznaczenie dwóch pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, co najmniej ze stopniem doktora, do Kolegium Wydawniczego IBL.
 15. Wyznaczenie czterech przedstawicieli Rady Naukowej IBL z tytułem naukowym do Kapituły Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych.
 16. Wyznaczenie przewodniczącego i zastępcy Kapituły Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych.
 17. Wyznaczenie trzech członków Rady Naukowej IBL do Komisji Stypendialnej.
 18. Opinia w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 19. Opinia w sprawie korekty planu finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa na 2018 r.
 20. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »