II posiedzenie RN IBL

W dniu 13 grudnia 2012 r. odbyło się II posiedzenie Rady Naukowej (RN) Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL), kadencji 2012-2016. Obrady prowadził prof. dr hab. Tomasz Borecki – Przewodniczący RN IBL.

Posiedzenie rozpoczęło się wręczeniem przez prof. dr. hab. Tomasza Boreckiego oraz prof. dr. hab. Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego – Dyrektora IBL, dyplomu doktora nauk leśnych dr. inż. Karolowi Sokołowskiemu.

Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia była dyskusja nad koncepcją utworzenia w IBL Zakładu Informatyki i Modelowania. Prof. dr hab. T. Zawiła-Niedźwiecki zapoznał członków RN IBL z przesłankami utworzenia wymienionego Zakładu i przedstawił zakres jego działania, obejmujący m.in.: 1) realizację tematów badawczych dotyczących modelowania bilansu węgla na poziomie lokalnym i globalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, 2) utworzenie leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego. Ponadto Zakład przejmie prace związane z realizacją projektu pt. „Leśne Centrum Informacji – platforma informacyjna monitoringu środowiska przyrodniczego”, którego celem jest stworzenie kompleksowej platformy informatycznej służącej do składowania, przetwarzania, udostępniania i analiz danych oraz wyników prac badawczych prowadzonych w IBL. W trakcie dyskusji padło wiele pytań dotyczących merytorycznej i formalnej strony działania proponowanego Zakładu.

Prezydium Rady Naukowej IBL

Następnie, w dalszej części spotkania, prof. dr hab. T. Zawiła-Niedźwiecki poprosił członków RN o opinię w sprawie projektu umowy o zakazie konkurencji zawieranej przez IBL z pracownikami naukowymi, badawczo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zgodnie z art. 47, ust. 6 i 7 ustawy o instytutach badawczych. W trakcie dyskusji członkowie RN zwrócili uwagę na konieczność wprowadzenia kilku poprawek do projektu. W związku z powyższym projekt wrócił do korekty i po akceptacji przez kancelarię prawną zostanie ponownie przedstawiony członkom RN IBL.

Ponadto prof. dr hab. T. Zawiła-Niedźwiecki poinformował, że ostatnia reforma nauki pozbawiła pracowników naukowych instytutów badawczych przywileju urlopu naukowego na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej. Zgodnie z opinią prawników Rady Głównej Instytutów Badawczych, obecnie jest to kwestia do wewnętrznego uregulowania przez poszczególne instytuty naukowe. Dlatego też Dyrekcja IBL postanowiła wprowadzić w życie zapis, zgodnie z którym pracownikom naukowym na przygotowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej będzie przysługiwał urlop w wymiarze 3 miesięcy. Zgoda na jego udzielenie uzależniona będzie od procentowego zaawansowania rozprawy. Propozycja ta spotkała się z akceptacją członków RN IBL.

Pozostałe punkty posiedzenia dotyczyły:

  • przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Sylwestra Kucharskiego i dopuszczenie jej do publicznej obrony,
  • przedstawienia rozprawy doktorskiej oraz wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety Chomicz,
  • wyznaczenia składu Komisji Egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. Leszka Kluzińskiego i mgr. inż. Radosława Plewy,
  • podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Dyrektora IBL z wnioskiem o mianowanie dr. hab. Zbigniewa Borowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
  • korekty planu finansowego IBL na 2012 r.

Na koniec posiedzenia prof. dr hab. Tomasz Borecki złożył wszystkim członkom RN i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

tekst: Iwona Skrzecz

fot. Artur Sawicki

Translate »