VII posiedzenie RN IBL

Porządek obrad 7.   posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
27 czerwca 2013 r.

 1. Ocena wyników działalności IBL w 2012 r.
  Mgr inż. Izabela Krzyżanowska – Główna Księgowa Instytutu Badawczego Leśnictwa przedstawiła informację opracowaną na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2012, które zostało zbadane przez firmę Finansjer SFK Sp. z o.o. i niezależnego biegłego rewidenta oraz zatwierdzone Postanowieniem Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca br.
 2. Zatwierdzenie Zasad oceny działalności naukowej i zawodowej pracowników naukowych
  i badawczo-technicznych Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL).
 3. Odczytanie opinii Zespołu Rady Naukowej IBL ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk leśnych dr hab. ELŻBIECIE DMYTERKO oraz wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenie recenzentów:
  prof. dr hab. Stanisław Orzeł z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego
  im. H. Kołłątaja w Krakowie ,
  prof. dr hab. Stanisław Zając z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 4. Odczytanie opinii Zespołu Rady Naukowej IBL ds. wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk leśnych dr. hab. JACKOWI HILSZCZAŃSKIEMU oraz wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenie recenzentów:
  prof.   dr hab. Sławomir Mazur z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  prof. dr hab. Jerzy Starzyk z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 5. Odczytanie recenzji, przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr EWY RUNO. Rozprawa doktorska pt. „Czynniki wpływające na poziom inwestycji w prywatnych firmach leśnych świadczących usługi na rzecz Lasów Państwowych”.
  Promotor:
  dr hab. Janusz Kocel z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
  Recenzenci:
  dr hab. Tadeusz Moskalik z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  dr hab. Ewa Ratajczak z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu.
 6. Odczytanie recenzji, przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr inż. KATARZYNY SIKORY. Rozprawa doktorska pt. „Identyfikacja patogenów z rodzaju Phytophthora na podstawie analiz DNA”.
  Promotor:
  dr hab. Tomasz Oszako z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
  Recenzenci:
  dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  – dr hab. Dorota Hilszczańska z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 7. Odczytanie recenzji, przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. ADAMA SIKORY. Rozprawa doktorska pt. „Skutki ekonomiczne klęsk żywiołowych w lasach beskidzkich”.
  Promotor:
  prof. dr hab. Stanisław Zając z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
  Recenzenci:
  dr hab. Krzysztof Adamowicz z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  dr hab. Janusz Kocel z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 8. Odczytanie recenzji, przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr. inż. MARKA GRUZŁA. Rozprawa doktorska pt. „Wpływ trzebieży na strukturę i wzrost drzewostanów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)”.
  Promotor:
  prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Jan Zajączkowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym,
  dr hab. Janusz Paluch z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 9. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. GRZEGORZA GODLEWSKIEGO pt. „Kształtowanie modelu leśnictwa – podstawowej komórki organizacyjnej w nadleśnictwie”.
  Promotor:
  dr hab. Janusz Kocel z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 10. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. ALEKSANDRY ROSY-GRUSZECKIEJ pt. „Wpływ warunków glebowych na występowanie owocników trufli – Tuber spp. w makroregionie Niecki Nidziańskiej” oraz wyznaczenie promotora:
  dr hab. Dorota Hilszczańska z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 11. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. PIOTRA GAWĘDY pt. „Występowanie borecznika sosnowca Diprion pini (L.) oraz borecznika zielonożółtego Gilpinia virens (Klug) (Hymenoptera, Diprionidae) na tle cech drzewostanu i siedliska w wybranych nadleśnictwach północnej Polski” oraz wyznaczenie promotora:
  – dr hab. Wojciech Grodzki z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.
 12. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. ARTUR MUSIAŁA pt. „Skuteczność stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz niechemicznych metod ograniczania pasożytniczej zgorzeli siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w produkcji szkółkarskiej” oraz wyznaczenie promotora:
  prof. dr. hab. Andrzej Grzywacz z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 13. Zatrudnienie mgr inż. HANNY SZMIDLI na stanowisko asystenta
  w Zakładzie Ochrony Lasu.
Translate »