XII posiedzenie RN IBL

Porządek obrad 12.  posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
26 lutego 2014 r.

 1. Informacja prof. dr. hab. TOMASZA BORECKIEGO o powołaniu do Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (RN IBL) nowych członków, w tym doktorów habilitowanych: ZBIGNIEWA BOROWSKIEGO,  RAFAŁA PALUCHA i RYSZARDA SZCZYGŁA, którzy zajęli miejsca: dr. hab. Janusza Czerepko pełniącego funkcję dyrektora IBL, dr. hab. Jacka Hilszczańskiego pełniącego obowiązki zastępcy dyrektora IBL ds. naukowo-badawczych, dr hab. Elżbiety Dmyterko, która zmniejszyła wymiar etatu oraz mgr. inż. DAMIANA KORZYBSKIEGO, który zajął miejsce niepracującej już w Instytucie dr inż. Anny Zawadzkiej.
 2. Wręczenie przez prof. dr. hab. T. Boreckiego i dr. hab. J. Czerepko dyplomu doktora habilitowanego nauk leśnych Panu RAFAŁOWI PALUCHOWI.
 3. Odczytanie recenzji oraz opinii Zespołu RN IBL ws. postępowania o nadanie tytułu profesora nauk leśnych dr hab. ELŻBIECIE DMYTERKO. Recenzentami w postępowaniu byli:
  prof. dr hab. Jacek Oleksyn z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku,
  prof. dr. hab. Stanisław Orzeł z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  prof. dr hab. Stefan Tarasiuk z SGGW w Warszawie,
  prof. dr hab. Stanisław Zając z IBL w Sękocinie Starym.
 4. Odczytanie recenzji oraz opinii Zespołu RN IBL ws. postępowania o nadanie tytułu profesora nauk leśnych dr. hab. JACKOWI HILSZCZAŃSKIEMU. Recenzentami w postępowaniu byli:
  prof. dr hab. Ignacy Korczyński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  prof. dr hab. Sławomir Mazur z SGGW w Warszawie,
  prof. dr hab. Bernard Staniec z Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  prof. dr hab. Jerzy Starzyk z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 5. Przyjęcie recenzji i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej
  mgr inż. ANNY NOWICKIEJ.
  Tytuł rozprawy: Roztocze (Acari) strefy brzegowej wybranych jezior śródleśnych Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem mechowców (Oribatida).
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  dr hab. Maciej Skorupski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 6. Opinia w sprawie przedłużenia przedłużenia okresu popierania stypendium doktorskiego następującym pracownikom Instytutu:
  mgr inż.  ALEKSANDRZE ROSIE-GRUSZECKIEJ z Zakładu Ochrony Lasu,
  mgr inż. JOANNIE SZEWCZYKIEWICZ z Zakładu Informacji Naukowej,
  mgr. inż. PAWŁOWI PRZYBYLSKIEMU z Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych.
 7. Ocena dorobku naukowego mgr. inż. WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Dyrektora IBL z wnioskiem
  o mianowanie dr. hab. RAFAŁA PALUCHA na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 9. Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta:
  mgr. inż. MARKA RZOŃCY w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych,
  mgr. inż. PIOTRA WRZESIŃSKIEGO w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych,
  mgr. inż. LEOPOLDA LEŚKO w Zakładzie Informatyki i Modelowania.
 10. Opinia w sprawie powierzenia funkcji:
  zastępcy dyrektora ds. naukowo- badawczych dr. hab. JackOWI HilszczańskieMU,
  zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych dr. inż. PIOTROWI GOŁOSOWI.
 11. Opinia w sprawie powierzenia funkcji:
  kierownika Zakładu Ochrony Lasu dr hab. IWONIE SKRZECZ,
  kierownika Zakładu Ekologii Lasu dr. hab. ZBIGNIEWOWI BOROWSKIEMU,
  zastępcy kierownika Zakładu Ekologii Lasu dr. inż. ADAMOWI CIEŚLI,
  zastępcy kierownika Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych dr. inż. WOJCIECHOWI GILOWI,
  kierownika Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi dr inż. MARKOWI JABŁOŃSKIEMU,
  zastępcy kierownika Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi dr. inż. ADAMOWI KALISZEWSKIEMU,
  kierownika Europejskiego Centrum Lasów Naturalnych dr. hab. RAFAŁOWI PALUCHOWI.
 12. Wyznaczenie do Komisji ds. nagród Dyrektora IBL z ramienia RN IBL następujących osób:
  dr. hab. ZBIGNIEWA BOROWSKIEGO,
  dr. inż. TomASZA JABŁOŃSKIEGO,
  prof. dr. hab. STANISŁAWA ZAJĄCA.
 13. Powołanie Kapituły Odznaczeń Państwowych, którymi uhonorowani zostaną zasłużeni pracownicy Instytutu podczas obchodów Jubileuszu 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa. RN IBL poparła na wniosek Dyrektora IBL następujący skład Kapituły:
  prof. dr hab. BARBARA GŁOWACKA,
  prof. dr hab. TYTUS KARLIKOWSKI,
  prof. dr hab. ALEKSANDER SOKOŁOWSKI,
  prof. dr hab. STANISŁAW ZAJĄC,
  dr inż. STANISŁAW DUNIKOWSKI,
  dr inż. JANUSZ POLAŃSKI,
  WOJCIECH JANISZEWSKI.
 14. Powołanie Kapituły Medalu Komisji Edukacji Narodowej, którymi uhonorowani zostaną zasłużeni pracownicy Instytutu podczas obchodów Jubileuszu 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa. RN IBL poparła na wniosek Dyrektora IBL następujący skład Kapituły:
  prof. dr hab. KAZIMIERZ RYKOWSKI,
  dr hab. JACEK HILSZCZAŃSKI,
  mgr inż. GRAŻYNA GŁUCH,
  mgr inż. GRAŻYNA SZUJECKA.
 15. Opinia w sprawie zmiany w regulaminie organizacyjnym IBL, polegającej na rozdzieleniu  stanowiska zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych i głównego księgowego.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
  informacja dr. hab. J. CZEREPKO o podjęciu przez dyrekcję Instytutu starań zmierzających do ustanowienia Medalu Instytutu Badawczego Leśnictwa imienia Jana Teodora Hausbrandta za zasługi dla rozwoju nauk leśnych.
  opinia dotycząca otwarcia w Instytucie kolejnej edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich (NSD).
Translate »