XIII posiedzenie RN IBL

W dniu 10 kwietnia 2014 r. odbyło się XIII posiedzenie Rady Naukowej (RN) Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL), kadencji 2012-2016. Obrady prowadził prof. dr hab. Tomasz Borecki – Przewodniczący RN IBL.

Porządek obrad 13.  posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
10 kwietnia 2014 r.

 1. Wręczenie przez prof. dr. hab. Tomasza Boreckiego i  dr. hab. Janusza Czerepko dyplomów nagród specjalnych Dyrektora IBL za rok 2013.  Nagrody otrzymali:
  Nagrody za osiągnięcia naukowe (za wyróżniające się liczne publikacje naukowe):
  Nagroda I stopnia:
  dr hab. Wojciech Grodzki
  Nagroda II stopnia:
  dr hab. Janusz Kocel
  dr inż. Małgorzata
  dr inż. Sławomir Ambroży
  Nagroda III stopnia:
  dr hab. Dorota Dobrowolska
  dr hab. Dorota Hilszczańska
  dr inż. Wojciech Gil
  dr inż. Adam Kaliszewski
  Nagrody za osiągnięcia organizacyjne:
  Nagroda II stopnia:
  Andrzej Siwek za całokształt wieloletniej wzorowej pracy w IBL
  Zespół w składzie: prof. dr hab. Edward Pierzgalski,
  dr inż. Andrzej Boczoń,
  dr inż. Magdalena Janek
  mgr inż. Anna Kowalska
  mgr inż. Michał Wróbel
  za organizację IV Międzynarodowej Konferencji „Las i Woda”.
  Nagroda III stopnia:
  Zespół w składzie: prof. dr hab. Barbara Głowacka
  dr hab. Jacek Hilszczański
  dr hab. Iwona Skrzecz
  dr inż. Tomasz Jabłoński
  dr inż. Jan Łukaszewicz
  dr inż. Grzegorz Tarwacki
  za opracowanie 2 metodyk integrowanej ochrony drzewostanów iglastych i liściastych wdrożonych do praktyki leśnej.
  Zespół w składzie: prof. dr hab. Andrzej Kolk
  dr hab. Wojciech Grodzki
  dr hab. Jacek Hilszczański
  za opracowanie pierwszej w Polsce monografii dotyczącej kornika drukarza pt. „Kornik drukarz Ips typographus (L.) i jego rola w ekosystemach leśnych”
  Zespół w składzie: dr inż. Krzysztof Jodłowski
  dr inż. Michał Kalinowski
  za opracowanie ważnego dla praktyki leśnej, pierwszego o tej tematyce opracowania pt. „Podręcznik dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania biomasy leśnej do celów energetycznych”.
 1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. ANNY NOWICKIEJ.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Roztocze (Acari) strefy brzegowej wybranych jezior śródleśnych Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem mechowców (Oribatida)”.
  Promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Anna Seniczak.
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek (biologia, inżynieria i ochrona środowiska)
  z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  w Bydgoszczy,
  dr hab. Maciej Skorupski (nauki leśne, ekologia, akarologia) z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 1. Przyjęcie recenzji i dopuszczenie dr. inż. JANA KOWALCZYKA do kolokwium habilitacyjnego.
  Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Międzypokoleniowa zmienność struktury genetycznej wybranych drzewostanów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)”.
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk  (nauki leśne, hodowla lasu) z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  prof. dr hab. Władysław Barzdajn (nauki leśne, hodowla lasu) z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  dr hab. Marian Kulej (nauki leśne, leśnictwo, nasiennictwo, selekcja i genetyka drzew leśnych, szkółkarstwo i selekcja drzew leśnych) z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  prof. dr hab. Wiesław Prus-Głowacki (nauki biologiczne, biologia, genetyka, genetyka populacyjna, chemotaksonomia) z Wydziału Biologii Uniwersytetu
  Przyrodniczego w Poznaniu.
 1. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr. inż. TOMASZA PACI.
 2. Opinia w sprawie powołania prof. dr. hab. ZBIGNIEWA SIEROTY na funkcję Kierownika
  V edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich.
 3. Opinia w sprawie treści Regulaminu V edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich.
 4. Opinia w sprawie składu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 5.  Opinia w sprawie składu Komitetu Honorowego Jubileuszu 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 6.  Opinia w sprawie Sprawozdania finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa za 2013 r. oraz podziału zysku.
 7. Opinia w sprawie Planu finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa na 2014 r.
 8. Opinia w sprawie Sprawozdania z działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa
  w 2013 r.
 9. Opinia w sprawie Planu przychodów z badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych oraz pozostałej działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa na 2014 r.
 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
  Akceptacja przez RN składu Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 85-lecia IBL:
  prof. dr hab. Barbara Głowacka,
  prof. dr hab. Andrzej Klocek,
  prof. dr hab. Kazimierz Rykowski,
  prof. dr hab. Zbigniew Sierota,
  dr hab. Jacek Hilszczański,
  dr hab. Iwona Skrzecz,
  dr inż. Wojciech Gil,
  dr inż. Piotr Gołos,
  dr inż. Adam Kaliszewski,
  mgr inż. Marta Piwowarska,
  mgr inż. Artur Sawicki,
  mgr inż. Joanna Szewczykiewicz,
  mgr inż. Grażyna Szujecka,
  mgr Małgorzata Brzozowska.
  Akceptacja przez RN składu Komitetu Honorowego Jubileuszu 85-lecia IBL:
  Premier RP,
  Minister Środowiska,
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
  Duszpasterz Leśników,
  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych,
  Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego,
  Przewodniczący Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa,
  Przewodniczący Międzynarodowej Unii Leśnych Organizacji Badawczych (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO),
  Dyrektor Europejskiego Instytutu Leśnego (European Forest Institute, EFI),
  Dyrektor Departamentu Leśnictwa w  Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Forestry Department, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).
Translate »