XIV posiedzenie RN IBL

W dniu 27 czerwca 2014 r. odbyło się XIV posiedzenie Rady Naukowej (RN) Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL), kadencji 2012-2016. Obrady prowadził prof. dr hab. Tomasz Borecki – Przewodniczący RN IBL.

Porządek obrad
14. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
27 czerwca 2014 r.

 1. Wręczenie dyplomu doktora habilitowanego nauk leśnych JANOWI KOWALCZYKOWI z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 1. Podjęcie uchwały o nadaniu dr. ANDRZEJOWI BORKOWSKIEMU stopnia doktora habilitowanego na podstawie:
  Uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. A. Borkowskiego, pozytywnie opiniującej wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplinie leśnictwo.
  Uzasadnienie opinii w sprawie wniosku o nadanie dr. A. Borkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplinie leśnictwo.
  Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Eksploatacja zasobów drzew pułapkowych przez cetyńca większego Tomicus piniperda (L.): Ekologia i modelowanie”
  Skład  Komisji Habilitacyjnej:
  przewodniczący: prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, Uniwersytet Rolniczy
  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  sekretarz: dr hab. Iwona Skrzecz, Instytut Badawczy Leśnictwa,
  recenzent: dr hab. Wojciech Grodzki, Instytut Badawczy Leśnictwa,
  recenzent: prof. dr hab. Ignacy Korczyński, Uniwersytet Przyrodniczy
  w Poznaniu,
  recenzent: prof. dr hab. Henryk Tracz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  członek:  prof. dr hab. Janusz Sowa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  członek: dr hab. Maciej Skorupski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 1. Przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr inż. ANNY KOWALSKIEJ oraz wyznaczenie recenzentów.
  Tytuł rozprawy: „Rola drzewostanu w przemianach składu chemicznego wód opadowych”
  Promotor: prof. dr hab. Żaneta Polkowska
  Wyznaczeni recenzenci:
  dr hab. Aleksander Astel (nauki chemiczne, chemia analityczna, chemometria), Akademia Pomorska w Słupsku,
  dr hab. Stanisław Małek (nauki leśne, ekologia lasu, ochrona środowiska), Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
 1. Przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr. inż. BARTŁOMIEJA PERETA oraz wyznaczenie recenzentów.
  Tytuł rozprawy: „Wartościowanie działań gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Kolbuszowa”
  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
  Wyznaczeni recenzenci:
  dr hab. Lech Płotkowski (nauki leśne, leśnictwo, ekonomika leśnictwa, zarządzanie gospodarstwem leśnym), emerytowany pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
  dr hab. Janusz Kocel (nauki leśne, leśnictwo, ekonomika leśnictwa), Instytut Badawczy Leśnictwa.
 1. Przedłużenie okresu pobierania stypendium doktorskiego mgr. inż. WOJCIECHOWI MŁYNARSKIEMU.
 2. Ocena dorobku naukowego mgr. inż. PAWŁA PRZYBYLSKIEGO.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Dyrektora Instytutu z wnioskiem
  o mianowanie dr. hab. JANA KOWALCZYKA na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
 4. Powołanie dr hab. JACKA HILSZCZAŃSKIEGO – zastępcy dyrektora IBL ds. naukowo-badawczych – na  Elektora Rady Głównej Instytutów Badawczych kadencji 2013-2016.
 5. Opinia dotycząca Zarządzenia Dyrektora IBL w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom Instytutu Badawczego Leśnictwa stypendiów habilitacyjnych.
 1. Opinia w sprawie zapisów w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy Instytutu Badawczego Leśnictwa dotyczących 8 i 10-letniego zatrudnienia na stanowiskach odpowiednio asystenta i adiunkta.
 2. Powołanie Zespołu ds. oceny pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych, bibliotecznych i dokumentacji naukowej, administracyjno-ekonomicznych oraz obsługi Instytutu Badawczego Leśnictwa w składzie:
  prof. dr hab. Stanisław Zając,
  dr hab. Zbigniew Borowski,
  dr inż. Tomasz Jaworski,
  mgr inż. Wojciech Młynarski,
  mgr inż. Marta Piwowarska,
  Jolanta Bieniek.
 1. Opinia w sprawie nowego Regulaminu organizacyjnego Instytutu Badawczego Leśnictwa, wprowadzającego m. in. następujące zmiany:
  Zakład w Krakowie przyjmuje nazwę: Zakład Lasów Górskich,
  Zakład w Białowieży powraca do nazwy: Zakład Lasów Naturalnych,
  rozwiązany zostaje Zakład Informatyki i Modelowania, z którego część pracowników zasili kadrę Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi, a część powróci do komórek administracyjno-ekonomicznych.
  Zakład Informacji Naukowej przekształcony zostaje w dział o nazwie: Informacja Naukowa i Promocja,
  Samodzielna Pracownia Chemii Środowiska Leśnego będzie nosiła nazwę: Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego,
  Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu przekształci się w Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu,
  część pracowników Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych przejdzie do nowopowstałego Laboratorium Biologii Molekularnej.
 1. Przyjęcie protokołu z 13. posiedzenia RN IBL.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski:
  XIV Opinia w sprawie powierzenia mgr BEACIE ROKICKIEJ-SIWEK funkcji głównego księgowego IBL.
  XIV Korekta planu finansowego IBL na 2014 r.
  XIV Przedstawienie wyników konkursu na logo jubileuszu „85 lat IBL”.
Translate »