XVII posiedzenie RN IBL

W dniu 19 lutego 2015 r. odbyło się XVII posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2012-2016. Obrady prowadził prof. dr hab. Tomasz Borecki – Przewodniczący RN IBL.

Porządek obrad 17. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
19 lutego 2015 r.

 1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. BARTŁOMIEJA PERETA.
  Tytuł rozprawy: „Wartościowanie działań gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Kolbuszowa”.
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz.
  Recenzenci:
  dr hab. Lech Płotkowski (nauki leśne, leśnictwo, ekonomika leśnictwa, zarządzanie gospodarstwem leśnym), emerytowany pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  dr hab. Janusz Kocel (nauki leśne, leśnictwo, ekonomika leśnictwa), Instytut Badawczy Leśnictwa.
 1. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. PAWŁA ADAMCZYKA i wyznaczenie promotora.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ jodły pospolitej Abies alba Mill. na skład gatunkowy fitocenoz na przykładzie Nadleśnictwa Zagnańsk”.
  Promotor rozprawy: dr hab. Janusz Czerepko.
 1. Przyznanie stypendium doktorskiego mgr. inż. MARIUSZOWI KAPSIE.
  Tytuł rozprawy: „Zróżnicowanie genetyczne sosny limby (Pinus cembra L.) z wybranych stanowisk w Tatrach na podstawie cech potomstwa”.
  Promotor rozprawyprof. dr hab. Stanisław Niemtur z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Promotor pomocniczydr inż. Jacek Banach z Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  z wnioskiem o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca – dr. inż. KRZYSZTOFA STEREŃCZAKA oraz opinia dotycząca jego dorobku naukowego.
 1. Powołanie 4 przedstawicieli RN IBL z tytułem naukowym do składu Kapituły Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych:prof. dr. hab. Władysław Chałupka z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku,
  prof. dr. hab. Jerzy M. Gutowski z Instytutu Badawczego Leśnictwa,
  prof. dr. hab. Stanisław Niemtur z Instytutu Badawczego Leśnictwa,
  prof. dr. hab. Stanisław Zając z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 1. Dyskusja na temat „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu Badawczego Leśnictwa”.
 1. Przyjęcie dokumentu „Wewnętrzna polityka antymobbingowa w Instytucie Badawczym Leśnictwa”.
 1. Opinia w sprawie zatrudnienia dr IZABELI SONDEJ na stanowisko adiunkta
  w Zakładzie Lasów Naturalnych.
 1. Opinia w sprawie zatrudnienia mgr inż. AGATY KONECKIEJ na stanowisko asystenta w Laboratorium Biologii Molekularnej.
 1. Opinia w sprawie powierzenia dr. inż. JÓZEFOWI WÓJCIKOWI funkcji kierownika Laboratorium Chemii Środowiska Leśnego.
 1. Opinia w sprawie powierzenia inż. JERZEMU SAMOJLIKOWI funkcji pełnomocnika dyrektora ds. wdrażania Projektu „Leśne Centrum Informacji – platforma monitoringu środowiska przyrodniczego”.
 1. Przyjęcie protokołu z 16. posiedzenia RN IBL.
 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski:

Przedstawienie przez dr hab. JANUSZA CZEREPKO – dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa – wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przedmiotem oceny była działalność naukowa i wdrożeniowa Instytutu oraz prawidłowość wydatkowania środków publicznych przez Instytut. Kontrola obejmowała lata 2010-2014 oraz działania wcześniejsze, jeśli miały wpływ na okoliczności będące przedmiotem kontroli. W wyniku tych działań Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła efekty działalności Instytutu.

Translate »