XVIII posiedzenie RN IBL

W dniu 28 kwietnia 2015 r. odbyło się XVIII posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2012-2016. Obrady prowadził prof. dr hab. Tomasz Borecki – Przewodniczący RN IBL.

Porządek obrad 18. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
28 kwietnia 2015 r.

 1. Wręczenie dyplomów doktora nauk leśnych dr inż. ANNIE KOWALSKIEJ oraz dr. inż. BARTŁOMIEJOWI PERETOWI.
 2. Wręczenie dyplomów nagród rocznych Dyrektora IBL następującym osobom:
  Nagroda I stopnia za publikacje naukowe z afiliacją IBL:
  Prof. dr hab. JERZY M. GUTOWSKI
  Nagroda II stopnia za publikacje naukowe z afiliacją IBL:
  Dr hab. WOJCIECH GRODZKI
  Dr hab. ZBIGNIEW BOROWSKI
  Dr hab. IWONA SKRZECZ
  Dr inż. KRZYSZTOF STEREŃCZAK
  Dr inż. ANNA KOWALSKA
  Nagroda III stopnia za publikacje naukowe z afiliacją IBL:
  Dr IWONA SZYP-BOROWSKA
  Dr inż. RADOSŁAW PLEWA
  Dr inż. TOMASZ JAWORSKI
  Nagroda III stopnia za organizację:
  Międzynarodowej Szkoły Letniej:
  Zespół w składzie:
  dr hab. JUSTYNA NOWAKOWSKA,
  dr hab. TOMASZ OSZAKO,
  dr inż. ANNA TEREBA,
  mgr inż. Małgorzata Borys,
  JOLANTA BIENIEK
  Konferencji Jubileuszowej z okazji 80-lecia Zakładu Ochrony Lasu:
  WOJCIECH JANISZEWSKI.
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. KRZYSZTOFA MAJSTERKIEWICZA i wyznaczenie promotora.
  Tytuł rozprawy: „Rola wybranych cech siedliska i drzewostanu w procesie rozpadu drzewostanów świerkowych objętych gradacją kornika drukarza w Beskidzie Śląskim i Żywieckim”.
  Promotor rozprawy: dr hab. Wojciech Grodzki.
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. MAGDALENY MIJAL i wyznaczenie promotora.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ przeszłej gospodarki pasterskiej na terenie Nadleśnictwa Wisła na gradacyjne występowanie kornika drukarza (Ips typographus)”.
  Promotor rozprawy: dr hab. Wojciech Grodzki.
 5. Zmiana tytułu rozprawy doktorskiej mgr. inż. PAWŁA PRZYBYLSKIEGO:
  „Wykorzystanie informacji o zmienności genetycznej drzew matecznych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) przy tworzeniu sztucznych populacji hodowlanych”,
  na następujący:
  „Ocena zmienności genetycznej wybranych plantacji nasiennych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w aspekcie błędów przypisania szczepów do drzew matecznych”.
 6. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodach doktorskich:
  mgr. inż. PAWŁA ADAMCZYKA.
  mgr. inż. ARTURA MUSIAŁA.
  mgr. inż. TOMASZA WRZALIKA.
 7. Opinia w sprawie przyznania stypendium doktorskiego mgr EWIE ZIN (przewód otwarty
  w Szwedzkim Uniwersytecie Rolniczym).
 8. Opinia w sprawie przedłużenia stypendium doktorskiego mgr. inż. PAWŁOWI PRZYBYLSKIEMU.
 9. Wyznaczenie prof. dr hab. Tomasza Boreckiego na Przewodniczącego i prof. dr hab. Władysława Chałupkę na Zastępcę Przewodniczącego Kapituły Medalu Instytutu Badawczego Leśnictwa im. Jana Teodora Hausbrandta za zasługi dla rozwoju nauk leśnych.
 10. Opinia w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 11. Opinia w sprawie Zasad tworzenia i podziału środków z Funduszu Badań Własnych
  w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
 12. Opinia w sprawie Zasad podziału dotacji na działalność statutową w Instytucie Badawczym Leśnictwa.
 13. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. ELŻBIETY MALZAHN na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Lasów Naturalnych IBL.
 14. Opinia w sprawie zatrudnienia mgr. TOMASZA HYCZA na stanowisko asystenta
  w Zakładzie Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.
 15. Opinia w sprawie planu finansowego IBL na 2015 r.
 16. Opinia w sprawie Sprawozdania finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa za 2014 r. oraz podziału zysku.
 17. Opinia w sprawie Planu przychodów z badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych oraz pozostałej działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa na 2015 r.
 18. Opinia w sprawie Sprawozdania z działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa w 2014r.
 19. Przyjęcie protokołu z 17. posiedzenia RN IBL.
Translate »