XX posiedzenie RN IBL

W dniu 15 grudnia 2015 r. odbyło się XX posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, kadencji 2012-2016. Obrady prowadził prof. dr hab. Tomasz Borecki – Przewodniczący RN IBL.

Porządek obrad 20. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa
15 grudnia 2015 r.

 1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. TOMASZA WRZALIKA.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ sposobu udostępnienia trzebieżowych drzewostanów sosnowych siecią szlaków operacyjnych na wielkość uszkodzeń wybranych elementów środowiska leśnego”.
  Promotor: dr hab. Tadeusz Moskalik z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Recenzenci:
  dr hab. Janusz Kocel z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytutu Badawczego Leśnictwa,
  dr hab. Paweł Staniszewski z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 1. Przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Rosy-Gruszeckiej oraz wyznaczenie recenzentów.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ warunków glebowych na występowanie owocników trufli – Tuber spp. w makroregionie Niecki Nidziańskiej”
  Promotor: dr hab. Dorota Hilszczańska z Zakładu Ekologii Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Recenzenci:
  dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska (nauki leśne, fitopatologia leśna) z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  dr hab. Tomasz Leski  (biologia) z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.
 1. Przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr KATARZYNY SUPERNAK-RYBCZYŃSKIEJ oraz wyznaczenie recenzentów.Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metoda oceny atrakcyjności turystycznej lasów”.
  Promotor: prof. dr. hab. Stanisław Pabis z Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Małgorzata Jaros (technika rolnicza: inżynieria systemów, matematyka stosowana, metodologia) z Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk (agronomia, inżynieria i ochrona środowiska: architektura krajobrazu, fitosocjologia, turystyka wiejska) z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 1. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. PIOTRA GAWĘDY.
 2. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. MIROSŁAWA WANIEWSKIEGO.
 3. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium doktorskiego mgr EWIE ZIN z Zakładu Lasów Naturalnych IBL.
 4. Opinia w sprawie powierzenia dr. hab. WOJCIECHOWI GRODZKIEMU funkcji kierownika Zakładu Lasów Górskich IBL.
 5. Opinia w sprawie powierzenia mgr inż. JOANNIE SZEWCZYKIEWICZ funkcji kierownika Działu Informacji Naukowej i Promocji IBL.
 6. Opinia w sprawie powierzenia mgr inż. MARCIE PIWOWARSKIEJ funkcji zastępcy kierownika Działu Sekretariat IBL.
 7. Opinia w sprawie wprowadzenia zmian w zapisach Statutu IBL.
 8. Opinia w sprawie korekty planu finansowego IBL na 2015 r.
 9. Opinia w sprawie przyznania przez Dyrektora Instytutu nagród rocznych za 2014 r. dla prof. dr. hab. JACKA HILSZCZAŃSKIEGO, Zastępcy Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych oraz dr. inż. PIOTRA GOŁOSA, Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.
 10. Przyjęcie protokołu z 19. posiedzenia RN IBL.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »