XXII posiedzenie RN IBL

Porządek obrad 22. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
12 maja 2016 r.

 1. Wręczenie dyplomów nagród Dyrektora IBL za 2015 r. następującym pracownikom Instytutu:
  Nagroda I stopnia za publikacje naukowe z afiliacją IBL:
  dr hab. Lidia Sukovata
  Nagroda II stopnia za publikacje naukowe z afiliacją IBL:
  dr hab. Dorota Dobrowolska,
  dr hab. Iwona Skrzecz,
  dr inż. Adam Sikora,
  prof. dr hab. Arkadiusz Bruchwald,
  dr inż. Tomasz Jaworski.
  Nagroda III stopnia za publikacje naukowe z afiliacją IBL:
  dr inż. Marzena Niemczyk.
  Nagroda III stopnia za organizację międzynarodowej konferencji pt. „Systemy wspierania decyzji w leśnictwie”, zespół w składzie:
  mgr inż. Radomir Bałazy,
  mgr inż. Miłosz Mielcarek,
  inż. Aneta Brzdąkiewicz.
  Nagroda III stopnia za organizację międzynarodowej konferencji pt. „Zjawisko zamierania dębów w Europie – geneza, przebieg i możliwości ograniczania szkód”, zespół w składzie:
  dr hab. Justyna Nowakowska,
  dr hab. Tomasz Oszako,
  dr Katarzyna Kubiak,
  dr inż. Anna Tereba,
  mgr Katarzyna Kreft,
  mgr Marta Siebyła,
  mgr inż. Miłosz Tkaczyk,
  Danuta Smyklińska.
  Nagroda III stopnia za nowelizację systemu PEFC w Polsce, zespół w składzie:
  dr inż. Krzysztof Jodłowski,
  dr inż. Michał Kalinowski
  Nagroda III stopnia za koordynację prac terenowych w ramach monitoringu lasu:
  dr inż. Grzegorz Zajączkowski.
  Nagroda III stopnia za wdrożenie wyników badań do Zasad Hodowli Lasu:
  dr inż. Jan Łukaszewicz.
  Nagroda III stopnia za przygotowanie do wynajmu powierzchni biurowych w budynku IBL przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., zespół w składzie:
  mgr inż. Sławomir Glina,
  mgr inż. Marcin Sołtan,
  mgr Hubert Kowalski.
 2. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. ALEKSANDRY ROSY-GRUSZECKIEJ.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ warunków glebowych na występowanie owocników trufli – Tuber spp. w makroregionie Niecki Nidziańskiej.
  Promotor: dr hab. Dorota Hilszczańska z Instytutu Badawczego Leśnictwa
  Recenzenci:
  dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
  dr hab. Tomasz Leski z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.
 3. Przyjęcie recenzji rozprawy doktorskiej mgr. inż. MIROSŁAWA WANIEWSKIEGO oraz dopuszczenie jej do publicznej obrony.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: Siedliskowe i drzewostanowe uwarunkowania powstawania samosiewów dębowych (Quercus L.) w borach sosnowych Kotliny Sandomierskiej.
  Promotor: prof. dr. hab.  Tadeusz Andrzejczyk z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  Promotor pomocniczy: dr hab. Jan Kowalczyk z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Recenzenci:
  dr hab. Stanisław Drozdowski z Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
  dr hab. Rafał Paluch z Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 4. Przyjęcie recenzji rozprawy doktorskiej mgr. inż. PAWŁA PRZYBYLSKIEGO oraz dopuszczenie jej do publicznej obrony.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: Zmienność genetyczna wybranych plantacji nasiennych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w aspekcie błędów przypisania szczepów do drzew matecznych.
  Promotor: dr hab. Ireneusz Odrzykoski z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
  Promotor pomocniczy: dr hab. Jan Kowalczyk z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Recenzenci:
  dr hab. Justyna Nowakowska z Instytutu Badawczego Leśnictwa,
  dr hab. Kinga Skrzyszewska z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.
 5. Podjęcie uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr inż. JOANNY SZEWCZYKIEWICZ oraz wyznaczenie promotorów.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: Polskie czasopisma z dziedziny nauk leśnych w światowych bazach danych oraz ich ocena parametryczna na przykładzie czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy Leśnictwa.
  Promotor: dr hab. Katarzyna Materska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Drugi promotor: dr hab. Iwona Skrzecz z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 6. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. inż. MARIUSZA KAPSY.
 7. Wyznaczenie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr inż. JOANNY SZEWCZYKIEWICZ.
 8. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium habilitacyjnego
  dr. JAKUBOWI GRYZOWI z Zakładu Ekologii Lasu IBL.
 9. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendium doktorskiego mgr  EWIE ZIN z Zakładu Lasów Naturalnych IBL.
 10. Opinia w sprawie zatrudnienia dr hab. MAŁGORZATY SUŁKOWSKIEJ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych IBL.
 11. Opinia w sprawie zatrudnienia dr ALEKSANDRY TADEUSIAK na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekologii Lasu IBL.
 12. Uchwalenie nowej treści Statutu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 13. Opinia w sprawie planu finansowego IBL na 2016 r.
 14. Opinia w sprawie Sprawozdania finansowego Instytutu Badawczego Leśnictwa
  za 2015 r. oraz podziału zysku.
 15. Opinia w sprawie Planu przychodów z badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych oraz pozostałej działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa na 2016 r.
 16. Opinia w sprawie Sprawozdania z działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa w 2015 r.
 17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »