V posiedzenie RN IBL

Porządek obrad 5. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2017-2021
22 lutego 2018 r.

 1. Opinia Rady Naukowej IBL w sprawie odwołania się dr Małgorzaty Falenckiej-Jabłońskiej od uchwały o odmowie nadania Jej stopnia doktora habilitowanego nauk leśnych.
 2. Opinia w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Krzysztofa Stereńczaka z Zakładu Zarządzania Zasobami Leśnymi IBL.
 3. Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Paci i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
  Tytuł rozprawy: „Wpływ sposobu odnowienia lasu po pożarze na procesy odtwarzania roślinności w ekosystemie leśnym”.
  Promotor rozprawy: prof. dr hab. Henryk Tracz z Wydziału Leśnego szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. inż. Krzysztofa Sztabkowskiego.
  Tytuł rozprawy: Wpływ czynników lito-morfogenetycznych na rozwój i właściwości leśnych gleb rdzawych w zasięgu zlodowacenia Wisły.
  Promotor: dr hab. Jerzy Jonczak z Katedry Nauk o Środowisku Glebowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Promotor pomocniczy: dr inż. Karol Sokołowski z Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego Instytutu Badawczego Leśnictwa.
 5. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Elżbiety Karmiłowicz.
  Tytuł rozprawy: Wpływ zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin na politykę stosowania środków ochrony roślin w polskim leśnictwie.
  Promotor: dr hab. Iwona Skrzecz z Zakładu Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
  Drugi promotor: dr hab. Ewa Matyjaszczyk z Zakładu Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu – Państwowego Instytutu Badawczego.
 6. Opinie w sprawie przedłużenia stypendium habilitacyjnego dr. inż. Andrzejowi Boczoniowi oraz stypendium doktorskiego mgr Andżelice Haidt.
 7. Delegowanie trzech przedstawicieli RN IBL do Komisji ds. nagród rocznych Dyrektora IBL.
 8. Delegowanie przedstawiciela RN IBL do Komisji ds. nagród kwartalnych Dyrektora IBL.
 9. Opinia w sprawie aneksu do Regulaminu organizacyjnego IBL.
 10. Opinia w sprawie Planu przychodów z badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych oraz pozostałej działalności Instytutu na 2018 r.
 11. Opinia w  sprawie otwarcia VI edycji Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL.
 12. Przedstawienie wyników oceny pracowników naukowych z grupy asystentów i adiunktów, którzy poddali się dobrowolnej ocenie.
 13. Opinia Komisji ds. działalności naukowej dotycząca oceny parametrycznej Instytutu.
Translate »