XI posiedzenie RN IBL

Porządek obrad z 11. posiedzenia
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa kadencji 2017-2021
22 LISTOPADA 2018 r.

 1. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. PIOTRA MROCZKA.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Wykorzystanie modelowania hydrologicznego do określania wskaźnika bonitacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na obszarze wybranych zlewni leśnych”.
  Proponowany promotor: prof. dr hab. Michał Zasada z Wydziały Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Proponowany promotor pomocniczy: dr Mikołaj Piniewski z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. KATERYNY FYAŁKOWSKIEJ.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Różnorodność genetyczna i morfologiczna populacji sasanki otwartej Pulsatilla patens (L.) Mill. W Puszczy Augustowskiej”.
  Proponowany promotor: dr hab. Paweł Marciniuk z Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
  Proponowany promotor pomocniczy: dr Anna Tereba z Zakładu Ekologii lasu Instytutu badawczego Leśnictwa.
 3. Opinia w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. WALDEMARA KOWALCZUKA.
  Proponowany tytuł rozprawy: „Uwarunkowania występowania zgnilizny odziomkowej w drzewostanach świerkowych Puszczy Boreckiej”.
  Proponowany promotor: dr hab. Andrzej Szczepkowski z Wydziały Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 4. Opinia w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej mgr DANUTY LOTZ.
  Dotychczasowy tytuł: „Czynniki kształtujące wielkość dochodów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe ze źródeł innych niż sprzedaż drewna”.
  Proponowany nowy tytuł: „Znaczenie innych rodzajów działalności niż sprzedaż drewna dla sytuacji finansowej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe”.
 5. Opinia w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w rozprawie doktorskiej mgr inż. MAGDY SKOWRONEK.
 6. Opinia w sprawie przedłużenia okresu pobierania stypendiów habilitacyjnych:
  • dr. inż. SZYMONOWI JASTRZĘBOWSKIEMU,
  • dr. inż. ADAMOWI KALISZEWSKIEMU,
  • dr inż. MARZENIE NIEMCZYK,
  • dr. inż. RADOSŁAWOWI PLEWIE,
  • dr inż. EMILII WYSOCKIEJ-FIJOREK.
 7. Opinia w sprawie przyznania okresu pobierania stypendiów doktorskich.
  mgr. inż. MARIUSZOWI CIESIELSKIEMU,
  mgr. inż. MIŁOSZOWI MIELCARKOWI,
  mgr ANECIE MODZELEWSKIEJ;
  oraz przedłużenia okresu pobierania stypendium doktorskiego:
  mgr. inż. KRZYSZTOFOWI SZTABKOWSKIEMU,
  mgr. inż. ADAMOWI WÓJCIKIEMU.
 8. Wystąpienie do Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa z wnioskiem o mianowanie prof. dr hab. DOROTY DOBROWOLSKIEJ na stanowisko profesora zwyczajnego.
 9. Opinia w sprawie zatrudnienie dr. inż. MIŁOSZA TKACZYKA na stanowisko adiunkta.
 10. Opinia w sprawie powierzenia dr hab. DOROCIE HILSZCZAŃSKIEJ funkcji pełnomocnika dyrektora ds. Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich.
 11. Opinia w sprawie powierzenia dr. inż. ANDRZEJOWI BOCZONIOWI funkcji kierownika Zakładu Ekologii Lasu IBL.
 12. Opinia w sprawie powierzenia dr. inż. DAMIANOWI KORZYBSKIEMU funkcji zastępcy kierownika Zakładu Geomatyki.
 13. Opinia w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2017 r.:
  dr. hab. JANUSZOWI CZEREPKO, pełniącemu funkcję dyrektora IBL,
  prof. dr. hab. JACKOWI HILSZCZAŃSKIEMU, pełniącemu funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych,
  dr. inż. PIOTROWI GOŁOSOWI, zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych,
  mgr BEACIE ROKICKIEJ-SIWEK, głównej księgowej.
 14. Podjęcie uchwały o nadaniu prof. dr. hab. Alojzemu Kowalkowskiemu Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Translate »